Reguleren en borgen: klimaatbestendig handelen in de praktijk

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor 7 ambities waarvan ‘reguleren en borgen’ er één is. Overheden en private partijen gebruiken voor beheer, onderhoud en (her)inrichting van de leefomgeving wetten, visies en plannen en standaarden. Goed gebruik hiervan ondersteunt klimaatadaptief handelen in de praktijk.

Wetten geven vanuit de overheid de kaders aan. Voorbeelden zijn de Omgevingswet en de bouwregelgeving. In visies en plannen worden de kaders en de lokale en regionale ambities uitgewerkt en wordt het beleid geconcretiseerd. Standaarden bepalen in hoge mate het handelen en de fysieke uitvoering in de praktijk. Denk aan best practices, handreikingen en gemeentelijke handboeken, praktijkrichtlijnen, protocollen en praktijknormen die de praktijk van ontwerpen, bouwen en beheren bepalen en met regelmaat in contractvorming bepalend zijn.

Wetten

Wetten

Visies en plannen

Visies en plannen

Standaarden

Standaarden
Reguleren en borgen