Standaarden

De standaarden bepalen in hoge mate de uitvoering in de praktijk. Denk aan gebouwconstructies, meterruimten, gemalen, riolering, het wegontwerp, maar ook risico- en assetmanagement. Standaarden zijn best practices, handreikingen en gemeentelijke handboeken, praktijkrichtlijnen, protocollen en praktijknormen (zoals van NEN) die de praktijk van ontwerpen, bouwen en beheren bepalen en met regelmaat in contractvorming bepalend zijn. Standaarden ontstaan meestal naar aanleiding van de vraag uit de praktijk en hebben daardoor een breed draagvlak. Soms zijn dergelijke standaarden vervolgens ook wettelijk verankerd.

Om Nederland daadwerkelijk klimaatbestendig te maken moeten deze standaarden klimaatadaptief worden. Zij moeten met praktijkkennis worden doorgelicht op hun mogelijke bijdrage aan klimaatadaptatie en –  zo nodig – worden aangepast. Gebeurt dit niet, dan blijft klimaatadaptatie hangen in voorbeelden, visies, beleid en goede bedoelingen.

OSKA versnelt klimaatadaptatie

In 2019 is OSKA opgericht, een netwerk dat bestaat uit marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en organisaties die zich bezighouden met het maken van standaarden. Denk aan: normen, leidraden, handreikingen, checklisten, praktijkrichtlijnen en protocollen. Initiatiefnemers zijn het nationaal team Ruimtelijke adaptatie en het team van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). OSKA coördineert de match van vraag en aanbod van standaarden en voert overleg over de doorontwikkeling van standaarden die in beheer zijn bij de standaardisatieorganisaties. OSKA is de landingsplek voor ervaringen uit de praktijk en legt de verbinding tussen de diverse partijen voor een verbetering en versnelling van klimaatadaptatie.

Lees hier wat OSKA doet.


Ambitie 6 reguleren en borgen zonder tekst laag