Versnellingsacties

Het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie bestaat uit projecten en versnellingsacties. Deze acties zorgen ervoor dat klimaatadaptatie zich daadwerkelijk versnelt. Er zijn drie categorieën: monitoring en evaluatie; communicatie, disseminatie, replicatie; overige acties.

Monitoring en evaluatie

De resultaten van de projecten en acties worden voortdurend gevolgd, gemeten en geëvalueerd. Dit levert lessen op, die motiveren en inspireren. Hieronder vind je de resultaten van deze versnellingsactie.

 • Monitoringsplan: In april 2023 is het monitoringsplan (pdf, 1.1 MB) verschenen. Dit plan beschrijft hoe alle projecten die onder het LIFE-IP Klimaatadaptatieprogramma gemonitord worden. Ook vind je er de monitoringsstrategie en het monitoringsprotocol. In de monitoringsstrategie staat waarom er gemonitord wordt en hoe dat gebeurt. Het monitoringsprotocol beschrijft wat er wordt gemonitord. Ook doet dit monitoringsplan verslag van de nulmeting.
 • Eerste monitoringsrapportage: Op 22 december 2023 is de eerste monitoringsrapportage (pdf, 1.3 MB) verschenen. Hierin staat de 1e monitoringscyclus beschreven, inclusief de monitoringsstrategie en het monitoringprotocol. Een van de conclusies van deze rapportage is dat de projecten individueel goede voortgang hebben gemaakt. En dat de ‘tandwielbijeenkomsten’ en programmadagen bijdragen aan het lerend monitoren binnen en tussen de projectthema’s (de tandwielen): Kennisdoorwerking & Tools, Governance & Integrale aanpak, Bewustwording & Urgentiebesef en Businessmodellen & Financiering. Verder blijkt dat het borgen van klimaatadaptatie nog wel als drempel wordt ervaren. Per tandwiel doet het programmateam een aantal aanbevelingen voor de volgende monitoringscyclus.

Communicatie, disseminatie, replicatie

De partners van LIFE-IP Klimaatadaptatie communiceren op uiteenlopende manieren over het programma en de daarin geleerde lessen. Deze lessen worden breed verspreid zodat anderen ze kunnen toepassen. Hieronder vind je de resultaten van deze versnellingsactie.

 • Communicatiestrategie: ‘Zonder communicatie geen klimaatadaptatie’. Dat is de titel van de communicatiestrategie (pdf, 2.3 MB) voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie. De strategie is opgeleverd in april 2023 en beschrijft op welke manier communicatie kan bijdragen aan het versnellen van klimaatadaptatie. In het bijbehorende communicatieplan staan de praktische stappen die voortvloeien uit de strategie. Ook is er een communicatiechecklist (pdf, 1.7 MB) voor alle partners van het programma. Daarin staat hoe de partners moeten communiceren over hun projecten om te voldoen aan de richtlijnen van de EU. Het plan en de kalender worden aangepast als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

  Dit is een resultaat van de versnellingsactie ‘Communicatie en bewustwording’ (E1).

Overige acties

Andere acties leiden bijvoorbeeld tot een Kennisagenda klimaatadaptatie en Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie. Hieronder vind je de resultaten van deze voorbereidende acties.

 • Strategie kennisdoorwerking: Om kennisdoorwerking vanuit het LIFE-IP Klimaatadaptatie-programma te bevorderen is een strategie (pdf, 739 kB) opgesteld. Het document beschrijft de kansen en behoefte om de verspreiding van kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptatie te bevorderen. De strategie is opgesteld in nauwe samenspraak met de LIFE-IP Klimaatadaptatie-partners. De inhoud van de gesprekken met de partners is vertaald naar praatplaten (pdf, 405 kB).

  Dit is een resultaat van de voorbereidende actie ‘Strategie voor kennisdoorwerking’ (A6).

 • De Kennisagenda Klimaatadaptatie brengt in beeld welke kennis en tools er voor klimaatadaptatie beschikbaar zijn in Nederland, waar je die kennis kunt vinden en welke kennis nog ontbreekt. De kennisagenda bestaat uit drie delen die samen gebruikt moeten worden:

  Dit is een resultaat van de voorbereidende actie ‘Inventarisatie van kennis en tools’ (A1)

 • Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie: Het document ‘Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie (pdf, 9.3 MB)’ geeft tal van praktische tips over samenwerken. Er zijn twaalf aandachtspunten, vormgegeven in een ‘vliegwiel’. Het vliegwiel dient als een checklijst. Je kan het gebruiken bij de start van een samenwerking, maar ook in een lopend samenwerkingstraject.

  Dit is een resultaat van de voorbereidende actie ‘Gids voor governance en integrale aanpak’ (A3)