Hoe kun je alle partijen betrekken bij klimaatadaptatie?

Om te komen tot een klimaatbestendig bedrijventerrein, is het belangrijk dat alle partijen op het terrein samenwerken. Maar hoe betrek je al deze partijen bij het proces? Dat kan op verschillende manieren, van stimuleren en enthousiasmeren tot verplichten. Hoe je andere partijen betrekt, hangt af van de rol die je kiest.

Rollen en sturingsmogelijkheden

Alle partijen hebben hun eigen set aan instrumenten. Het is de kunst deze instrumenten in te zetten om klimaatadaptatie op bedrijventerreinen voor elkaar te krijgen. De figuur hieronder geeft een overzicht van de rollen en sturingsmogelijkheden (pdf, 4.3 MB). Een gemeente of andere overheid heeft in elke rol vaak de meeste instrumenten tot haar beschikking om andere partijen bij klimaatadaptatie te betrekken.

Regulerende overheid

In de rol van regulerende of rechtmatige overheid legt een gemeente, waterschap of provincie juridisch bindende regels op om partijen tot acties te verplichten. Ontwikkelaars, eigenaars, bedrijven en het parkmanagement moeten zich aan die regels houden. In deze rol kun je als overheid een juridisch kader stellen voor de ontwikkeling tot een klimaatbestendig terrein. Je zet dan lokale regelgeving in als sturingsinstrument. Wil je meer weten over de mogelijke juridische instrumenten om bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendig in te richten? Lees het rapport ‘Planologische en juridische instrumenten voor klimaatbestendige bedrijventerreinen in Oost-Brabant’.

Samenwerkende overheid

De rol van de samenwerkende overheid houdt in dat je als overheid de samenwerking zoekt met de andere partijen die betrokken zijn bij het bedrijventerrein. Dit kan in de vorm van formele of informele publiek-private samenwerkingsconstructies en samenwerkingsverbanden. De partijen stemmen acties met elkaar af en nemen samen de besluiten. In deze rol neemt de overheid dus ook zelf stappen en soms is zij de trekker van het proces om een bedrijventerrein klimaatbestendig in te richten.

Realiserende overheid

In de rol van de realiserende of presterende overheid geef je als overheid sturing door zelf maatregelen te nemen. Je realiseert maatregelen en doet investeringen. In de meeste gevallen gaat het dan om maatregelen op het eigen grondgebied van de gemeente: de inrichting van de openbare ruimte van een bedrijventerrein, zoals de wegen en infrastructuur.

Ondersteunende overheid

Als ondersteunende of responsieve overheid stel je je vooral faciliterend en ondersteunend op. Je bent dan geen trekker van het proces en neemt dan niet als eerste maatregelen. De energie en het initiatief komen in dit geval van een andere partij, De overheid wacht af en haakt op verzoek aan. Een ondersteunende overheid steunt de initiatieven van andere partijen op het bedrijventerrein bijvoorbeeld met advies, procesbegeleiding of financieel.


Fotograaf: Freya Macke