Case Botlek

Het Haven en Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam ligt grotendeels buitendijks en is als belangrijk knooppunt van strategische waarde voor Nederland en Europa. De hooggelegen haven van Rotterdam is een van de veiligste grote havens van de wereld. De kans op een overstroming is heel klein, maar toch kan bij een zware storm op de Noordzee wateroverlast en zelfs een overstroming ontstaan. In de Rotterdamse havens in het Botlekgebied heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met onder andere gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en een aantal bedrijven onderzocht wat de kansen op en de gevolgen van een overstroming zijn. Ook heeft het team onderzocht met welke strategieën je de risico’s op een acceptabel niveau brengt of houdt.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek is een pilot. Het Rotterdamse team heeft voor het onderzoek de volgende stappen gevolgd:

  1. Het team heeft eerst de overstromingskansen en de gevolgen ervan geanalyseerd. Parallel hieraan heeft het in gesprekken en werksessies met bedrijven en met behulp van experts een kwalitatieve analyse uitgevoerd naar de gevolgen van een overstroming voor verschillende typen objecten.
  2. Om vanuit de bestaande beleidscontext een oordeel te kunnen geven over de overstromingsgevolgen heeft het team een afwegingskader opgesteld. Het afwegingskader is een methode waarmee je in beeld kunt brengen hoe een bepaald overstromingsrisico zich in de toekomst ontwikkelt. Ook zie je of deze ontwikkeling nog zal passen binnen de huidige kaders. Het afwegingskader helpt de verschillende betrokken partijen om een gezamenlijke taal te ontwikkelen bij het beoordelen van overstromingsrisico’s. Want vaak hebben de verschillende betrokken partijen (zowel publiek als privaat) allemaal eigen afwegingscriteria.

Wat is er met de resultaten gebeurd?

Het team heeft de resultaten van deze pilot samen met de betrokken partijen vertaald naar een strategische adaptatieagenda Buitendijks. Deze adaptatieagenda is onderdeel van de Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.