Case Albanië

Voor de GFDRR (onderdeel van de Wereldbank) heeft Deltares met SEED consulting in 2019 een onderzoek uitgevoerd voor de Albanese overheid: Climate Resilient Road Assets in Albania. Dit onderzoek heeft als doel om Albanië te helpen bij het prioriteren van investeringen in een klimaatbestendig hoofdwegennet. Het hoofdwegennet bestaat uit wegen, bruggen, duikers en tunnels. GFDRR heeft een onderzoek laten uitvoeren naar verschillende natuurlijke bedreigingen van het hoofdwegennet: aardbevingen, aardverschuivingen, overstromingen door regen, overstromingen door zeespiegelstijging en overstromingen door aardverschuivingen.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

In dit project zijn de volgende stappen doorlopen:

0. Data verzamelen: eerst hebben de onderzoekers data verzameld. Niet alleen via bronnenonderzoek, maar ook tijdens werksessies met alle betrokken partijen. In de volgende alinea lees je hoe dat laatste is gedaan.

1. Modellering van de bedreigingen: daarna hebben de onderzoekers met behulp van de beschikbare data voor de hierboven genoemde bedreigingen kaarten gemaakt met verschillende herhalingstijden om de risico’s te kunnen bepalen.

2. Gevoeligheidsanalyse: Daarna is in een gevoeligheidsanalyse bepaald welke delen van de weg gevoelig zijn voor de verschillende gemodelleerde bedreigingen.

3. Risicoanalyse: in deze stap zijn de risico’s bepaald door de jaarlijks te verwachte schades te berekenen.

4. Risico-evaluatie: welke risico’s hebben de hoogste prioriteit? Hiervoor hebben de onderzoekers een criticality-analyse uitgevoerd. Daarover lees je meer in de laatste alinea hieronder.

5. Prioritering van hotspots: op basis van de uitkomsten van de risico-evaluatie hebben de betrokken partijen samen een prioriteringskaart gemaakt. De Albanese overheid en wegbeheerder kunnen uitgaan van deze kaart. Op de kaart worden de directe herstelkosten afgewogen tegen de socio-economische kosten van uitval.

6. Bepalen van het acceptabele risiconiveau: Met de prioriteringskaart hebben de onderzoekers daarna tijdens gesprekken met de betrokkenen vastgesteld wat het acceptabele risiconiveau is.

7. Maatregelen identificeren: Daarna hebben ze op een rij gezet welke maatregelen passen bij de risico’s.

8. Maatregelen selecteren op basis van kostenbatenanalyse: Daarna hebben ze met de prioriteringskaart en op basis van het vastgestelde risiconiveau bepaald welke maatregelen met bijbehorende kosten ingezet kunnen worden.

9. Implementatie resilience strategie: Tot slot hebben ze met een kostenbatenanalyse een interventiestrategie en een resilience strategie gevormd.

Hoe zijn data verzameld tijdens werksessies?

Stap 0 bestond uit data verzamelen, ook via werksessies. De data uit de werksessies kwamen van de beheerders en bestonden uit bijvoorbeeld locaties en dimensies van objecten. Maar tijdens de sessies zijn ook openbare data verzameld over weer, ondergrond, topografie (bijvoorbeeld via OpenStreetMap) en publieke globale kaarten. Verder hebben de onderzoekers bij beheerders van specifieke objecten en locaties gegevens opgevraagd over vervangingskosten, herstelkosten en duur van uitval bij verschillende intensiteiten van scenario’s. Deze hebben ze vervolgens getoetst in sessies met alle betrokkenen. Op basis hiervan hebben ze de verwachte jaarlijkse schades in kaart gebracht.

Hoe is de criticality-analyse uitgevoerd?

Als onderdeel van stap 4 hebben de onderzoekers een criticality-analyse uitgevoerd. De criticality van belangrijke verbindingsroutes hebben ze bepaald in workshops met betrokken partijen. De partijen konden via scoringstabellen het belang aangeven van elke corridor. Dat deden ze door de corridors te rangschikken op basis van verschillende criteria. Tijdens de workshop konden ze ook extra criteria toevoegen als ze dat nodig vonden. De uiteindelijke criteria waren:

  • Is het een internationale verbindingsroute?
  • Wordt de verbindingsroute gebruikt om industriële zones toegankelijker te maken?
  • Leidt de verbindingsroute van of naar een haven?
  • Geeft de verbindingsroute toegang tot een regio met toeristische waarde?
  • Verbindt de route belangrijke landbouwgebieden?
  • Wordt de route gebruikt voor evacuatie als er een natuurlijke ramp dreigt?

Op basis van de uitkomsten hebben de onderzoekers samen met de betrokken partijen een prioriteringskaart gemaakt.