Case Tuzla

Voor het industriegebied ITOIZ in Tuzla (Istanbul) heeft Deltares een bedrijfscontinuïteitsplan gemaakt. Het doel van dit plan is om bij noodsituaties snel te handelen en het systeem functioneel te hebben binnen een acceptabele duur, zodat verzekerd is dat alle bedrijven in het industriegebied blijven functioneren als bijvoorbeeld een deel van het systeem uitvalt.

Hoe is het plan gemaakt?

Om het bedrijfscontinuïteitsplan te maken, zijn de volgende stappen doorlopen:

 • Contextanalyse: In deze stap is in kaart gebracht wat de verschillende vitale en kwetsbare functies waren.
 • Gevoeligheidsanalyse: Hierbij is voor de vitale functies gekeken wat het effect is van de verschillende bedreigingen. Dit is niet alleen gedaan voor de specifieke functie, ook de keteneffecten zijn bepaald.
 • Risicoanalyse: Voor de geïdentificeerde gevoeligheden is geanalyseerd welke gevolgen ze met zich meebrengen in termen van veiligheid, bedrijfsschade, herstelkosten, milieuschade en reputatie.
 • Risico-evaluatie. De resultaten van de risicoanalyse zijn geëvalueerd met behulp van een risicomatrix.
 • Respons- en herstelopties: Met behulp van de betrokken partijen zijn herstel- en responsopties geïdentificeerd: op welke manieren kun je de schade herstellen en/of ermee omgaan? Uit deze opties zijn vervolgens de beste gekozen, zodat het industriegebied kon blijven functioneren binnen de gestelde acceptabele grenzen van hersteltijd en snelheid van herstelacties. Deze grenzen zijn bepaald in samenwerking met de betrokken partijen.
 • Implementatie: Daarna zijn de gekozen maatregelen in een bedrijfscontinuïteitsplan verwerkt. Daarbij is rekening gehouden met de niveaus van de acceptabele risico’s, en organisatorische aspecten. Ook staat er een overzicht in met de voorgestelde maatregelen en prioritering hoe je ze moet implementeren in beheer en onderhoud, en wat er moet gebeuren op het gebied van monitoring en training.

De informatie die nodig was, heeft Deltares gekregen via workshops met alle betrokken partijen (stakeholdersessies).

Welke vitale functies zijn onderzocht?

Het risico op uitval of verstoring is bepaald voor meerdere vitale en kwetsbare functies, waaronder: gasleidingen, elektriciteit, weginfrastructuur, drainage, afvalwater, drinkwater, ICT en industrieën (waaronder auto-industrie, farmaceutische en elektrische industrie). Dat is gedaan voor de bedreigingen hagel, sneeuw, overstromingen, aardbevingen en aardverschuivingen. Daarbij is niet alleen gekeken naar het effect van zo’n bedreiging voor een specifieke functie. Via stakeholdersessies heeft Deltares ook de keteneffecten bepaald.

Wat is er gebeurd tijdens de stakeholdersessies?

De stakeholdersessies hebben als doel om het bedrijfscontinuïteitsplan te ontwikkelen en te implementeren. Tijdens deze sessies is bij de betrokken partijen informatie verzameld over:

 • de afhankelijkheden tussen de vitale functies
 • de duur en mate van uitval bij de verschillende intensiteiten van bedreigingen
 • het niveau van het acceptabele risico: wat is de hersteltijd of acceptabele snelheid van herstelacties?
 • wat is de organisatie tijdens een noodsituatie: hoe verloopt de communicatie, wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden, zijn er actieprotocollen?
 • welke maatregelen zijn mogelijk en welke krijgen de voorkeur?
 • hoe kan het bedrijfscontinuïteitsplan geïmplementeerd worden? Zijn er bijvoorbeeld updates of reviews nodig, hoe gaan we het monitoren, is er training nodig?

Deel van het bedrijfscontinuïteitsplan is ook dat na een gebeurtenis geleerde lessen worden verwerkt in de aanpak.

Meer lezen?