Beleid & programma's

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Daarom heeft de Nederlandse overheid een aantal ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Twee programma’s vormen hiervoor de basis:

Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

De Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) beschrijft de belangrijkste klimaatrisico’s voor Nederland en zet de koers uit om deze risico’s aan te pakken. Het programmateam NAS heeft deze koers vertaald naar plannen en acties in het uitvoeringsprogramma 2018 – 2019. Met het rapport ‘Nationaal perspectief klimaatadaptatie’ blikt het team terug op wat er tot nu toe bereikt is, en biedt het perspectief voor de toekomst.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het is bedoeld om ruimtelijke adaptatie te versnellen en te intensiveren. Het Deltaplan is opgebouwd volgens zeven ambities. In 2020 zijn veel overheden aan de slag met het voeren van risicodialogen met alle relevante partijen.

Zo is ruimtelijke adaptatie in 2020 onderdeel van beleid en uitvoering op alle overheidsniveaus. De uiteindelijke ambitie is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

De versnelling en ondersteuning van klimaatadaptatie gebeurt op allerlei manieren, vanuit diverse programma’s en initiatieven. Klik op de tegels voor meer informatie.

Stimuleren en faciliteren

De Rijksoverheid stimuleert en faciliteert klimaatadaptatie. Er zijn verschillende regelingen en programma's.

Samen Klimaatbestendig

Het Team Samen Klimaatbestendig helpt in de zoektocht naar praktijkkennis en -ervaring.

NKWK - KBS

De onderzoekslijn Klimaatbestendige stad bevordert kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

City Deals

In City Deals werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden.

Bestuursakkoord klimaatadaptatie

Overheden maken de komende jaren 600 miljoen euro beschikbaar om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering

Global Centre on Adaptation

Mondiaal topkenniscentrum dat ondersteunt met kennis en advies op het gebied van klimaataanpassing.

Vitale en kwetsbare functies

Het Deltaprogramma geeft bijzondere aandacht aan vitale en kwetsbare functies.

Monitoring en evaluatie

Zicht houden op de voortgang en ter ondersteuning van het leren van elkaar en het tijdig signaleren van ontwikkelingen en belemmeringen.