Samenwerking

Klimaatadaptatie is één van de transities waarvoor een sectoroverstijgende aanpak nodig is. Samenwerking is daarbij heel belangrijk. Dat begint al bij de voorbereiding van beleid. Als je dat samen met verschillende partijen doet, heeft dat een positief effect op de uitvoerbaarheid van het beleid. Ook bij beleidsgericht onderzoek, dat het fundament onder het beleid moet vormen, is samenwerking belangrijk.

NAS-kennisteam

Eind 2018 is het NAS-kennisteam van start gegaan. Dit team bestaat naast leden van het NAS-team uit vertegenwoordigers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het KNMI en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het heeft als taak om bij te dragen aan de kennisontwikkeling voor beleid. Dit team heeft onder andere de aanvraag voor het NWA-themaonderzoek in gang gezet.

Ministeries werken samen aan NWA-themaonderzoek

Begin 2019 hebben de ministeries van IenW, VWS, LNV en BZK financiering aangevraagd bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor een thema-onderzoek naar klimaatverandering en gezondheid. In juni 2019 heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hiervoor 2 miljoen euro toegekend. De vier ministeries dragen samen nog €2,5 miljoen bij. Sinds de toekenning van NWO zijn de vier betrokken ministeries intensiever met elkaar gaan samenwerken. Ze hebben het startoverleg met NWO samen voorbereid en zijn nu begonnen met de gezamenlijke uitwerking van dit onderzoeksprogramma.

Samenwerken aan een brede kennisprogrammering voor klimaatadaptatie

Mede door de toekenning van een NWO-subsidie voor thema-onderzoek is de interdepartementale samenwerking versterkt. Met betrokken departementen is de wens uitgesproken om samen aan de slag te gaan met een brede kennisprogrammering voor klimaatadaptatie. Hierbij zal ook de Kennisagenda Klimaat en Gezondheid (pdf, 3.4 MB) (beleidssamenvatting (pdf, 874 kB)) betrokken worden.


Samenwerking