LIFE-IP Klimaatadaptatie

LIFE-IP Klimaatadaptatie (2022-2027) is een Nederlands programma met cofinanciering door de Europese Unie (EU). Het omvat maatregelen voor het versnellen van de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen in Nederland. De EU-bijdrage is bijna 10 miljoen euro. Een consortium van 22 overheden en organisaties voert het programma uit en legt er zelf nog eens 7 miljoen euro bij. De coördinatie van het programma ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het RIVM. Zo legt het programma ook een duidelijke link tussen klimaat en gezondheid.

Waarom LIFE-IP Klimaatadaptatie?

Steeds meer overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zijn actief aan de slag met klimaatadaptatie. Ze werken aan een gezamenlijk doel: zorgen dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen klimaatverandering. Ze ontwerpen wijken en woningen die bestand zijn tegen hitte, droogte en wateroverlast, en nog veel meer. Dat doen ze binnen de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Er gebeurt dus al heel veel, maar het kan nóg beter, vinden de experts. Al die maatregelen kunnen we sneller en efficiënter uitvoeren als we het slimmer organiseren. Bijvoorbeeld door maatregelen aan elkaar te koppelen en efficiënter kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het programma

Het  programma (pdf, 9.6 MB) voor LIFE-IP Klimaatadaptatie verscheen op 16 mei 2022. Hierin is vastgelegd hoe het consortium door samenwerking klimaatadaptatie gaat versnellen.

Vier thema’s

LIFE-IP Klimaatadaptatie richt zich op vier thema’s. In dit programma heten die ook wel ‘tandwielen’, omdat ze in elkaar haken, elkaar aanzwengelen en niet zonder elkaar kunnen. Door op die vier tandwielen te focussen, kan LIFE-IP Klimaatadaptatie gericht barrières wegnemen die een snellere uitvoering van maatregelen in de weg staan.

Dit zijn de vier tandwielen:

  • Bundeling en uitwisseling van kennis, ervaringen en tools;
  • Stimuleren van de bewustwording en het urgentiebesef ten aanzien van klimaatverandering;
  • Governance en integrale aanpak, gericht op efficiënte organisatie en klimaatadaptatie als vanzelfsprekend onderdeel van alle ruimtelijke plannen en projecten;
  • Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en nieuwe vormen van financiering.

Projecten

De komende jaren worden 20 projecten uitgevoerd, de zogenaamde tandwielprojecten, elk gekoppeld aan één van de vier tandwielen. De uitvoering daarvan ligt bij de deelnemende partijen: provincies, gemeenten, waterschappen, GGD’s, rijksinstanties en LTO-Noord. Alle twintig tandwielprojecten zijn voorbeeldprojecten. De kennis en ervaring die daaruit voortkomt, wordt actief verspreid. Dit gebeurt via acties die zich richten op communicatie, netwerken tussen stakeholders en het reproduceerbaar maken en verspreiden van de resultaten in binnen- en buitenland. Deze noemen we de versnellingsacties. Op deze pagina lees je meer over de verschillende projecten van LIFE-IP Klimaatadaptatie.

Information about LIFE-IP in English

Are you interested in the Dutch programme LIFE-IP Climate Adaptation? Please visit the English page.