Provincies

Provincies hebben samen met gemeenten, waterschappen en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. Wat is de belangrijkste rol hierin van de provincies? Hoe vullen de verschillende provincies die rol in? En hoever zijn de provincies met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie? Via de tegels hieronder vind je per provincie een overzicht. Staat jouw provincie er niet tussen? Neem contact op via het contactformulier en vul de pagina aan!

Klimaatadaptatie is voor de provincies een brede maatschappelijke opgave. Aan de ene kant verbinden zij klimaatadaptatie zoveel mogelijk met grote ruimtelijke opgaves, zoals woningbouw, regionale ruimtelijke inrichting en de energietransitie. Aan de andere kant is de provincie de partij die het stedelijk en landelijk gebied met elkaar kan verbinden in een regionale, samenhangende aanpak. Om die brede aanpak voor elkaar te krijgen, is het heel belangrijk dat provincies intensief samenwerken met het Rijk, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. De provincies spelen daarbij vooral een stimulerende en ondersteunende rol. Meer over de aanpak en rol van de provincies lees je in het position paper van IPO.