Trainingen en opleidingen voor professionals

Werk je als professional en wil je je graag verdiepen in een bepaald klimaatadaptief thema? Op deze pagina vind je verschillende trainingen en opleidingen die je als professional kunt volgen.

Let op: dit overzicht is niet compleet. Mis je een training of opleiding in dit overzicht? Laat het ons weten, dan voegen we die toe!

Integraal waterbeheer

Veranderingen in neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en droogte vragen van waterbeheerders om steeds flexibeler met water om te gaan. Daarnaast hebben waterbeheerders een steeds bredere blik nodig om in te kunnen spelen op de veranderende samenleving en ontwikkelingen in beleid. Deze opleiding brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en actueel waterbeheer samen. Na afronding van de training kun je hydrologische principes en berekeningen toepassen op verschillende Nederlandse watersystemen. Je weet hoe het in Nederland met de waterkwaliteit gesteld is en kent de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en beleid, zoals het Deltaprogramma. Ook weet je welke maatregelen je kunt en moet nemen. Tot slot kun je de opgedane kennis vanuit verschillende invalshoeken integreren in beleid en in complexe waterproblemen in landelijk en stedelijk gebied. Je kunt de training ook binnen je bedrijf organiseren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers watersysteem.

Meer weten?

De training Integraal waterbeheer bestaat uit 11 fysieke bijeenkomsten en 8 digitale lessen. Meer weten? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Klimaatadaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie stelt dat vanaf 2050 Nederland klimaatrobuust moet zijn ingericht. Om dit te bereiken moet vanaf nu iedere schop in de grond klimaatadaptief worden uitgevoerd. Dit betekent dus dat alle nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten rekening moeten houden met klimaatadaptatie. Als je werkzaam bent in de bouw, infra of het ruimtelijke domein, betekent dit ook dat voldoende kennis over klimaatadaptatie noodzakelijk wordt om je werk goed uit te voeren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor professionals die werken in de bouw, infra, het ruimtelijk domein of in hun werk raakvlakken hebben met het ruimtelijk domein. Denk aan adviseurs, beleidsmakers, ontwerpers, projectleiders, ingenieurs of uitvoerders, die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieurs- of adviesbureaus, woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars.

Meer weten?

De training Klimaatadaptatie bestaat uit zeven hele dagen. Meer weten? Kijk dan op de website van HanzePro.

Klimaatadaptatie in de stad

In deze vierdaagse training leer je met de stresstest juiste keuzes te maken voor klimaatadaptieve maatregelen. Je gaat aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van maatregelen. Je bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Je benut of stimuleert kansen voor de klimaatbestendige stad door aan te sluiten bij de burger, regio en andere stakeholders. Na afloop van deze training maak jij de stedelijke omgeving klimaatproof en verminder je de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte. Je kunt de training ook binnen je bedrijf organiseren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor rioleringsmedewerkers, ontwerpers en beleidsmedewerkers stedelijk water.

Meer weten?

Wil je meer weten over de training ‘Klimaatadaptatie in de stad’? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden

In deze training van Wageningen University & Research leer je hoe je met ontwerpingrepen het stadsklimaat kunt beïnvloeden en de stad toekomstbestendiger kunt maken. Na afloop van de training ken je de wetenschappelijke basiskennis over het stedelijk klimaat en kun je deze kennis toepassen in de praktijk. Je kunt dan verschillende analyses uit (laten) voeren en interpreteren. Daarnaast kun je op kleine schaal adaptatiemaatregelen toepassen en een kaart opstellen waarin je aanbevelingen doet om het stedelijk klimaat te verbeteren.

Deze training wordt herzien en gaat naar verwachting in 2023 weer gepland worden. Je kunt wel alvast interesse tonen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners en ontwerpers, landschapsarchitecten, architecten of andere professionals die zich bezighouden met het klimaatbestendig maken van stedelijk gebied.

Meer weten?

De training ‘Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden’ bestaat uit 6 losse dagen. Meer weten? Kijk dan op de website van Wageningen University & Research.

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

In deze training leer je hoe je vanaf het begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan klimaatadaptatie kunt inzetten. Bij wat voor inrichtings- en ontwikkelingsvraagstukken komen wateroverlast, droogte en hitte aan de orde? Hoe maak je hierbij gebruik van vakkennis over deze klimaatthema’s? En wat betekent de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting?

Voor wie?

Deze tweedaagse training is bedoeld voor (beleids)medewerkers ruimte, water, groen en gezondheid van gemeenten, waterschappen en provincies die werken aan klimaatbestendige oplossingen. En voor medewerkers van adviesbureaus en andere organisaties die zich bezighouden met ruimtelijk ontwerp, inrichting en klimaat.

Meer weten?

De training ‘Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting’ wordt gegeven in Utrecht. Wil je meer weten over de training? Kijk dan op de website van Geoplan.

Klimaatrobuust watersysteem op de hoge zandgronden

Droogte kan leiden tot ernstige en onomkeerbare schade aan natuur en landbouw op de hoger gelegen zandgronden. Om de gevolgen van klimaatverandering in deze gebieden te beperken is kennis over klimaatadaptatie nodig. Deze training richt zich op het effect van adaptiemaatregelen op hoge zandgronden. Na afloop weet je hoe je natuurlijke principes kunt toepassen in het hydrologisch en ecologisch systeem. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en Nature-based Solutions leer je tijdens de excursies hoe je water beter kunt vasthouden en de sponswerking van de bodem verbetert. Je kunt de training ook binnen je bedrijf organiseren.

Voor wie?

Deze driedaagse training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, omgevingsmanagers, planvormers, projectleiders, ecologen en hydrologen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de training ‘Klimaatrobuust watersysteem op de hoge zandgronden’? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Klimaatscenario's: denken we klimaatproof?

Om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van de stedelijke omgeving, heb je ook kennis nodig van het weer, klimaat en klimaatverandering. In deze tweedaagse training leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Op basis van klimaatscenario’s van het KNMI analyseer je in hoeverre voorgestelde maatregelen een gebied klimaatbestendig maken. Ook kijk je bijvoorbeeld naar de gevolgen van klimaatverandering in je eigen regio en leer je klimaatscenario’s toe te passen bij de uitslag van een stresstest. Na afronding van deze training kun je klimaatadaptieve oplossingen goed onderbouwen in beleid. Je kunt deze training ook binnen je bedrijf organiseren.

Voor wie?

De tweedaagse training ‘Klimaatscenario’s: denken we klimaatproof?’ is bedoeld voor beleidsmedewerkers watersector breed, adviseurs riolering en stedelijk water, planvormers, regiobeheerders en peilbeheerders.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Leertraject Klimaatadaptatie

Het doel van het Leertraject Klimaatadaptatie is om de kennis over klimaatadaptatie in de openbare ruimte te vergroten. Na afloop van het leertraject zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in verschillende adaptatiethema’s en weten ze hoe ze met deze kennis de juiste maatregelen kunnen nemen in de openbare ruimte. Het leertraject bestaat uit een combinatie van theorielessen, praktijksessies en excursies. Ook werken de deelnemers in groepjes aan weekopdrachten voor een klimaatadaptief ontwerp van een projectgebied. Daarbij wordt aandacht besteed aan de thema’s klimaatverandering en klimaatadaptatie, wateroverlast, hitte en droogte en klimaatadaptief ontwerpen. Het is ook mogelijk om de training te organiseren binnen je eigen organisatie.

Voor wie?

Het leertraject Klimaatadaptatie is bedoeld voor projectmedewerkers en projectleiders Klimaatadaptatie, Ruimtelijke Adaptatie, Civiele Techniek, Water, Ruimtelijke inrichting, Stedenbouwkundig ontwerp.

Meer weten?

Het leertraject klimaatadaptatie duurt 5 dagen, met een halve dag zelfstudie. Wil je meer weten over deze training? Kijk dan op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

Master City Developer

Deze postacademische masteropleiding biedt verdieping voor en versnelt de ontwikkeling van professionals in stedelijke ontwikkelingsprojecten. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Gemeente Rotterdam. De Master City Developer opleiding bestaat uit drie fasen. In de kernfase (module 1-3) krijg je inzicht in de context van stedelijke ontwikkeling. Wat beïnvloedt de ontwikkeling van een stad en hoe kunnen projecten daar sturing aan geven? De verdiepingsfase (module 4-6) zoomt in op het niveau van concrete stedelijke ontwikkelprojecten. Optimalisatievraagstukken tussen marktpotentie, beschikbare middelen en gewenste ruimtelijke kwaliteit staan hierbij centraal. In de specialisatiefase (module 7 en 8) doen deelnemers essentiële onderzoeksvaardigheden op tijdens een concreet onderzoek naar een vraag uit de praktijk.

Voor wie?

De master City Developer is bedoeld voor professionals met minimaal 5 jaar ervaring in stedelijke ontwikkeling met een wo-diploma of een hbo-diploma in combinatie met de MCD pre-master.

Meer weten?

De master bestaat uit 8 modules die je ook los kunt volgen. Wil je meer weten over deze master of over één van de modules? Kijk dan op de website van Master City Developer.

Materclass Droogtestress

In deze masterclass dagen ga je intensief aan de slag met vraagstukken en mogelijke oplossingen die kunnen ontstaan als gevolg van de droogte. Welke gegevens heb je nodig en hoe interpreteer je deze om een beslissing te kunnen nemen? En aan welke knoppen kun je draaien om nadelige effecten te voorkomen of beheersen? Samen met deskundige docenten en mede-cursisten bespreek je de theorie, ervaringen en praktijkvoorbeelden. Tijdens een excursie zie je de problemen en innovatieve oplossingen in de praktijk. Je neemt ook je eigen case mee, zodat je na afloop thuiskomt met concrete tips die je direct kunt toepassen. Dankzij de tussentijdse samenwerkingsopdrachten en de barbecue als afsluiting van dag 1 heb je veel ruimte om te netwerken.

Voor wie?

Deze tweedaagse masterclass is bedoeld voor beleidsmedewerkers integraal waterbeheer van provincies, waterschappen, gemeentes, natuurorganisaties en adviesbureaus.

Meer weten?

De masterclass Droogtestress wordt gegeven in Putten. Meer weten? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

MOOCs over klimaatadaptatie

Met een MOOC kun je snel en eenvoudig meer leren over klimaatadaptatie. Gewoon, vanachter je computer. MOOC staat voor Massive Open Online Course: een gratis cursus die voor iedereen online beschikbaar is.

Deze websites bieden MOOCs aan:

Je vindt hier cursussen die zijn gemaakt door universiteiten en kennisinstellingen van over de hele wereld. Zoek op het onderwerp waarover je wilt leren, en je krijgt de beschikbare cursussen te zien. Er zijn verschillende cursussen over klimaatadaptatie, zoals de cursus Nature Based Metropolitan Solutions. Daarin leer je over de voordelen van groenblauwe oplossingen in de stad. Soms kun je aan het eind van de cursus een officieel certificaat aanvragen. Daar moet je meestal wel voor betalen. De meeste MOOCs zijn in het Engels.

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen

In deze training leer je om het integraal watersysteem te schematiseren, deze schematisering te vertalen naar een model en de uitkomsten uit het model weer te vertalen naar de praktijk. Je kunt dan bijvoorbeeld grote hoeveelheden neerslag en droogte in jouw gebied nabootsen. De uitkomsten van zo’n model helpen je om effectieve maatregelen te nemen. Ook leer je om de uitkomst van een externe uitvraag te beoordelen. Docenten koppelen de theorie aan succesvolle en minder succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Ze zullen jou ook vragen om eigen ervaringen in te brengen zodat je de theorie ook zelf kunt toepassen. Je kunt de training ook binnen je bedrijf organiseren.

Voor wie?

Deze vierdaagse training is bedoeld voor projectleiders en rekenaars/constructeurs van gemeenten, ingenieursbureaus en waterschappen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de training ‘Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen’? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Samen klimaatambities realiseren

In deze training leer je om anderen te motiveren klimaat hoog op de agenda te zetten. Dat doe je vanuit een actoren- en belangenanalyse en met interventies van de psychologie. Je leert hoe je interne en externe partijen betrekt bij klimaatopgaven en hoe je ze motiveert om samen aan klimaatambities te werken. Je leert hoe je succesvol een risicodialoog uitvoert. Na afloop van deze training heb je concrete acties geformuleerd om andere partijen te betrekken bij de klimaatambities in jouw regio. Deze training wordt alleen georganiseerd op aanvraag van organisaties.

Voor wie?

Deze vierdaagse training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, adviseurs riolering & stedelijk water, klimaattrekkers binnen organisaties.

Meer weten?

Wil je meer weten over de training ‘Samen klimaatambities realiseren’? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.

Systeem aarde: kennis voor klimaat

In het kader van het nationale programma ‘Kennis voor Klimaat’ heeft de Open Universiteit deze cursus ontwikkeld. Je leert hierin wat de belangrijkste mechanismen zijn in de wisselwerking tussen het veranderende klimaat en geologische processen op en bij het aardoppervlak. Vanuit deze kennis leer je het verschil tussen natuurlijke klimaatverandering en klimaatverandering die wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Deze kennis leer je toepassen in de context van milieu- en klimaatvraagstukken. De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat vooral over het klimaatsysteem van de aarde en de dynamiek van de klimaatprocessen. In het tweede deel ga je dieper in op klimaatverandering die wordt veroorzaakt door de mens, zowel wereldwijd als in Nederland. Daarbij kijk je ook naar de effecten op het stedelijk gebied en klimaatadaptatie. De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen en een tentamenopdracht. Bij de opdracht moet je een klimaatstresstest uitvoeren en presenteren voor een wijk, stad of regio naar keuze.

Voor wie?

Voor deze postpropedeusecursus heb je enige voorkennis nodig van natuurwetenschappen, milieubeleid, wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

Meer weten?

De cursus ‘Systeem Aarde: kennis voor klimaat’ bestaat uit 7 online bijeenkomsten en Themadag Aarde Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website van de Open Universiteit. Let op: voordat je je voor de cursus kunt aanmelden, moet je eerst geregistreerd staan.

Weer en waterbeheer

Als waterbeheerder moet je op tijd reageren op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen. Deze training leert je om weersvoorspellingen goed te interpreteren en zo het waterpeil te berekenen, bijvoorbeeld met modellen. Op basis daarvan kun je maatregelen nemen om overstroming of verdroging te voorkomen. Naast wateroverlast en verdroging gaat de training ook in op dagelijks beheer, beleid en veiligheid. Je krijgt hierbij ook verschillende voorbeelden uit de praktijk te zien. Een paar daarvan worden met het Aquarius-instrumentarium nagebootst. Na afronding van de training ben je beter voorbereid op het klimaat van de toekomst en kun je weerkundige aspecten meewegen in het dagelijkse waterbeheer. Je kunt de training ook binnen je bedrijf organiseren.

Voor wie?

Deze driedaagse training is bedoeld voor peilbeheerders en waterbeheerders.

Meer weten?

Wil je meer weten over de training ‘Weer en waterbeheer’? Kijk dan op www.wateropleidingen.nl.