Actieprogramma’s klimaatadaptatie landbouw en natuur

Klimaateffecten als droogte en verzilting hebben grote gevolgen voor de landbouw en natuur, maar ze verschillen sterk per regio. Daarom is een regionale aanpak van klimaatadaptatie voor het landelijk gebied van belang.

Doel van het project

Het project bestaat uit het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw en de Actielijnen klimaatadaptatie natuur. Het actieprogramma en de actielijnen hebben een regionale en gebiedsgerichte insteek, waarbij nationale en regionale opgaven met elkaar worden verbonden. Het bodemwatersysteem is de gemene deler.

Voor de landbouw geldt als doel dat in 2030 alle ondernemers erop voorbereid zijn om duurzaam en effectief om te gaan met klimaatverandering. Het doel voor de natuur is het realiseren van natuur die de druk van klimaatverandering aankan en kan bijdragen aan de opgave van klimaatadaptatie in andere sectoren in het landelijk en stedelijk gebied (nature based solutions). Een overkoepelend doel is dat alle gebruikers van landbouw en natuur zich ervan bewust zijn dat het noodzakelijk is om natuurlijke hulpbronnen op een klimaatbestendige manier te gebruiken.

De uitvoering

In het project wordt een regionale aanpak ontwikkeld voor klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Ook wordt een publiek-private aanpak voor landbouw en natuur opgesteld, in samenwerking met de financiële sector. Deze aanpak moet het investeren in klimaatadaptatie bevorderen. In een dynamische kennisagenda klimaatadaptatie landbouw en natuur wordt alle opgedane kennis verzameld en gedeeld.

Resultaten

  • De brochure Kennis en Innovatie voor Klimaatadaptatie in de landbouw biedt een overzicht van innovaties en kennis op het gebied van klimaatadaptatie in de land- en tuinbouw. Ook worden belangrijke kennisvragen voor de komende jaren toegelicht en staan er kennisprojecten in die belangrijk zijn voor het klimaatbestendiger worden van de land- en tuinbouw.

Initiatiefnemer: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Start- en einddatum: 2021 – 2027