Dialoog in dalend veen

In de veenweidegebieden in Nederland daalt de bodem. Dit project richt zich op de klimaatopgave voor de landbouw in deze gebieden. De opgave vraagt om lokale maatregelen die direct invloed hebben op de landbouw.

Doel van het project

Er wordt gezocht naar nieuwe bedrijfs- en businessmodellen voor landbouw in het veenweidegebied. Ook wordt een koppeling gemaakt met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Het project richt zich op twee gebieden:

  • Gebieden met voldoende veenpakket. In deze gebieden is landbouw haalbaar via technische en economische transities, zoals onderwaterdrainage.
  • Gebieden met een dik veenpakket en weinig landbouwkundig perspectief op de (middel)lange termijn. In deze gebieden is een grote verandering vereist. Dat kan een transformatie zijn naar een aangepaste functie, maar ook een alternatief businessmodel.

De uitvoering

De betrokkenen bij dit project gaan op zoek naar de voorwaarden op basis waarvan boeren kiezen voor een duurzame verandering. Ook met ondernemers die in de toekomst aanpassingen willen doen, worden nieuwe bedrijfsmodellen onderzocht.

Om op gebiedsniveau het maximale effect van nieuwe bedrijfsmodellen te realiseren, wordt de ruilpotentie in beeld gebracht. Dat gebeurt aan de hand van een verkavelingsanalyse: wat is het effect van het juiste bedrijfsmodel op de juiste plek, rekening houdend met omgevingsfactoren?

Initiatiefnemer: LTO Noord en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Start- en einddatum: februari 2022 – december 2025