Klimaatadaptief bouwen

De komende tien jaar moeten er een miljoen woningen gebouwd worden. Om ervoor te zorgen dat deze woningen, maar ook andere gebouwen, goed bestand zijn tegen wateroverlast, droogte, hitte en overstroming, introduceert de Rijksoverheid de Landelijke Maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving en het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. De maatlat geeft aan hoe klimaatadaptief bouwen er in de praktijk uitziet en het afwegingskader gaat over de vraag waar het beste gebouwd kan worden.

Waar moet klimaatadaptief bouwen aan voldoen?

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben begin 2023 de 'Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving' gepubliceerd. Deze maatlat laat zien aan welke doelen, prestatie-eisen en richtlijnen klimaatadaptief bouwen moet voldoen. Onderaan deze pagina vind je een lijst met veelgestelde vragen over de maatlat.

Waar kan het beste gebouwd worden?

De ministeries van BZK en IenW komen uiterlijk begin 2024 met het ‘Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Dit instrument moet helpen om bij de keuzes over waar je bouwt meer rekening te houden met de grenzen van het water- en bodemsysteem.  De infographic ‘Waar en hoe kun je klimaatbestendig bouwen? (pdf, 3.3 MB) laat zien hoe de maatlat en het ruimtelijk afwegingskader elkaar aanvullen. Het is bijvoorbeeld makkelijker om te voldoen aan de landelijke maatlat als je bij de keuze van de bouwlocatie rekening hebt gehouden met het water- en bodemsysteem.

Hoe verplichtend wordt klimaatadaptief bouwen?

In het Bouwbesluit is de TOjuli eis opgenomen om het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen te beperken. Daarnaast hebben verschillende regio’s convenanten en samenwerkingsafspraken opgesteld, waarin meerdere partijen afspraken maken over klimaatadaptief bouwen. Hierbij gaat het niet alleen om het gebouw, maar juist ook de omgeving en openbare ruimte, omdat hier veel kansen liggen voor klimaatadaptieve maatregelen. Een voorbeeld is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen dat de provincie Zuid-Holland heeft opgezet. Dit soort regionale eisen zijn als basis gebruikt voor de Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Momenteel verkent het Rijk samen met betrokken partijen de mogelijkheden voor juridische borging. Vooruitlopend op juridische borging hebben de decentrale overheden op 19 april 2023 bestuurlijk commitment uitgesproken om de maatlat al zo veel mogelijk toe te passen bij bouwplannen. Het Rijk vraagt andere partijen hetzelfde te doen.

Hoe pak je klimaatadaptief bouwen aan?

Klimaatadaptief bouwen kun je verankeren in beleid én je kunt zelf klimaatadaptief bouwen. Hieronder lees je meer over de aanpak op beleidsniveau en op uitvoeringsniveau.

Hoe veranker je klimaatadaptief bouwen in beleid?

Je kunt klimaatadaptief bouwen verankeren in beleid, in visies, plannen en regels. Dat vastleggen noemen we ook wel ‘reguleren en borgen’ en dat is ook één van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren laat aan de hand van voorbeelden zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. En in het verslag van de sessie 'De maatlat binnen projecten' (pdf, 742 kB) van Samen Klimaatbestendig vind je informatie over hoe je prestatie-eisen voor klimaatadaptief bouwen kunt borgen in gemeentelijke regelgeving en in tenders.

Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) heeft een Actieteam Natuurinclusief bouwen opgericht vanuit de behoefte van gemeenten en andere partijen om te komen tot een landelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Meer over dit actieteam en over OSKA kun je lezen op de pagina van OSKA.

Meer over klimaatadaptief bouwen op beleidsniveau kun je vinden op de pagina Beleid ontwikkelen. Hier vind je ook hulpmiddelen, zoals de Menukaart Hitte en de gids Ritsen: klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen.

Welke maatregelen zijn er om klimaatadaptief te bouwen?

Meer informatie over concrete maatregelen om klimaatadaptief te bouwen vind je op de pagina Maatregelen nemen. Ook handig is het rapport Maatregelen Klimaatadaptief bouwen. Hierin staat een overzicht van maatregelen die je nu al kunt toepassen, met daarbij onder andere informatie over waar je de maatregel kunt toepassen en hoeveel een maatregel kost.

Meer weten?

Heb je een vraag over klimaatbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling? Dan kun je contact opnemen met Samen Klimaatbestendig. Zij helpen jou zoeken naar het antwoord. Verder kun je op de website van Bouwadaptief lezen hoe je doelen en eisen volgens de maatlat kunt toepassen in bouwprojecten. Daarnaast kunnen gemeenten  bij het Expertteam van RVO terecht met vragen over klimaatadaptieve woningbouw.

Veelgestelde vragen over de landelijke maatlat

Heb je een vraag over de Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving? Kijk dan of je het antwoord hieronder kunt vinden. Staat je vraag er niet tussen? Dan kun je je vraag stellen via het contactformulier van dit kennisportaal.