KAKATOE - toekomstbestendige ecologie van grote wateren

Welk effect heeft klimaatverandering op het ecologisch functioneren van de grote wateren? Deze vraag staat centraal in het project KAKATOE: Klimaat Adaptatie Kompas en Actietabel voor TOEkomstbestendige en ecologisch veerkrachtige grote wateren in Nederland 2050.

Doel van het project

Het project draait om het verbeteren van de samenwerking tussen de grote nationale programma’s als het Deltaprogramma, de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Doel is het in beeld brengen van de onzekere effecten van klimaatverandering op het functioneren van de ecosystemen van de grote wateren.

De uitvoering

De eerste stap is het uitvoeren van een Klimaatscan, in samenwerking met diverse kennisinstituten en programma’s. Daarna volgt een Klimaatadaptatie Kompas en een Actietabel 2050.  Met behulp van een Community of Practice (CoP) wordt de kennis getoetst en ontwikkeld. De verschillende instrumenten kunnen worden ingezet tijdens gebiedsprocessen. Ze helpen bij het bespreken van het nut en de noodzaak van ecosysteemherstel en het nemen van adaptatiemaatregelen.

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat
Start- en einddatum: 1 april 2021 – 1 april 2027