Hoe wordt op nationaal niveau de samenwerking tussen partijen bevorderd?

Uit verschillende onderzoeken en pilots kwam naar voren dat samenwerking tussen het verantwoordelijke ministerie, de beheerders, decentrale overheden en de veiligheidsregio’s essentieel is voor een goede aanpak. Zo kunnen ministeries en beheerders de impactanalyses van veiligheidsregio’s goed gebruiken om beslissingen te nemen over vitale en kwetsbare functies. Ook de stresstesten van gemeenten, waterschappen en provincies zijn handige bronnen voor de ministeries en beheerders. Om de samenwerking en uitwisseling van informatie te bevorderen, heeft  iedere vitale en kwetsbare functie sinds 2020 een eigen kernteam. Hieronder vind je een overzicht van de kernteams en leggen we uit hoe ze werken. In de Voortgangsrapportage nationale aanpak vitaal en kwetsbaar vind je per functie gedetailleerde informatie over wie de beheerders, relevante koepel- of brancheorganisaties en toezichthouders zijn.

overzicht kernteams
Vitale en kwetsbare functies Coördinatie kernteam door

1. Energie | Elektriciteit

2. Energie | Aardgas

3. Energie | Olie

1.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

2.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

3. Provincies

4. Telecom/ICT | Basisvoorzieningen voor communicatie om te kunnen reageren bij een overstroming

5. Telecom/ICT | Publiek netwerk

4. Rijk

5. Rijk

6. Waterketen | Afvalwater

7. Waterketen | Drinkwater

6. Gemeenten en waterschappen

7. Provincies

8. Gezondheid 8. Gemeenten
9. Keren en beheren oppervlaktewater: gemalen 9. Waterschappen

10. Transport | Hoofdinfrastructuur

Transport | provinciale wegen: geen nationale vitale en kwetsbare functie maar wel onderdeel van kernteam o.l.v. provincies.

10. Rijk voor hoofdinfrastructuur

Provincies voor provinciale wegen

11. Chemisch en Nucleair | Chemie

12. Chemisch en Nucleair | Nucleair

13. Chemisch en Nucleair | Infectueuze stoffen/ genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)

11. Provincies

12. Rijk

13. Rijk

Hoe werkt een kernteam?

De dertien kernteams bestaan uit vertegenwoordigers van de ministeries, beheerders, de verschillende decentrale overheden en de veiligheidsregio’s. Elk kernteam heeft een coördinator. Dit kan een ministerie zijn, maar ook een koepelorganisatie van provincies, waterschappen of gemeenten. De manier waarop een kernteam samenwerkt, is maatwerk. Elk kernteam bepaalt dat voor zichzelf. De kernteams werken volgens deze uitgangspunten:

  1. Voor de vitale en kwetsbare functie is duidelijk hoe de verantwoordelijkheden zijn georganiseerd, wie welke rol heeft en op welke manier de partijen samen het ‘weten’ zo goed mogelijk kunnen organiseren.
  2. Brancheorganisaties en beheerders van vitale en kwetsbare functies weten wat de nationale aanpak en opgave inhoudt. Zij kunnen ermee aan de slag gaan. Ook weten zij welke partijen ze erbij moeten betrekken om de ‘weten-willen-werken’-cyclus te doorlopen.
  3. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen de nodige informatie over de vitale en kwetsbare functies in hun gebied.
  4. Beheerders en decentrale overheden betrekken elkaar bij hun stresstesten en risicodialogen en delen kennis met elkaar. Dat doen ze op een georganiseerde manier, zodat beheerders niet worden overvraagd.
  5. Een kernteam deelt relevante informatie, kennis, knelpunten en vragen ook met andere kernteams, overheidslagen, ministeries, het kernteam vitale en kwetsbare functies en andere partners. Zo komen ook keteneffecten in beeld.
  6. Als het nodig is, organiseert het kernteam een gesprek met het verantwoordelijke ministerie. Bijvoorbeeld over de gewenste klimaatbestendigheid van een vitale en kwetsbare functie en een eventuele aanpassing ervan.