Wat hebben we geleerd van de pilotprojecten?

In regionale pilotprojecten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met samenwerkingsverbanden waarin klimaatrisico’s en keteneffecten werden vastgesteld voor vitale en kwetsbare functies. Op deze pagina vatten we de belangrijkste bevindingen van vier pilotprojecten samen, zie onderstaande tabel. Als je op een pilot klikt, kom je bij de beschrijving terecht. Daarnaast zijn er nog drie andere regionale pilotprojecten waarin wordt samengewerkt aan de bescherming van vitale en kwetsbare functies. Hieronder lees je een korte beschrijving van deze projecten.

Overzicht van pilotprojecten met aanbevelingen
Pilot Dreiging Nationale vitale en kwetsbare infrastructuur
Botlek Waterveiligheid (2015-2016) Overstroming Energie, hoofdinfrastructuur en chemisch

Vitale & Kwetsbare functies in de IJsselVecht delta (2015 – 2017)

Overstroming Energie, telecom/ICT, waterketen, gezondheid, keren en beheren oppervlaktewater, hoofdinfrastructuur, chemisch en nucleair
Amsterdam Waterbestendig Westpoort (2012 – 2017) Overstroming, hitte, wateroverlast, droogte Energie, telecom/ICT, waterketen, gezondheid, keren en beheren oppervlaktewater, hoofdinfrastructuur en chemisch en nucleair
Meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht (2015-2017) Overstroming Energie, waterketen, telecom

Welke pilotprojecten zijn er verder?

Naast de vier pilotprojecten die we hierboven noemen, zijn er ook nog drie andere interessante pilots:

  • Pilots in Limburg en Gelderland: Deze twee provinciale pilotprojecten onderzoeken of en hoe de provincies een coördinerende rol kunnen spelen bij het verder in kaart brengen van de effecten van een overstroming op vitale en kwetsbare functies. Het gaat daarbij zowel over overstroomd als niet-overstroomd gebied. Meer hierover kun je lezen in het document ‘Ingredienten voor de nationale aanpak (pdf, 480 kB)’.
  • Pilot in Zeeland: In de provincie Zeeland loopt een pilotproject om vitale en kwetsbare functies beter te beschermen tegen overstromingen. De pilot richt zich op de hele provincie. In de periode 2016-2020 hebben de provincie, gemeenten, veiligheidsregio, Hogeschool Zeeland en de regionale afdeling van Rijkswaterstaat samen klimaattesten uitgevoerd voor alle Zeeuwse gemeenten. Daarmee brengen ze kwetsbaarheden op het gebied van overstromingsrisico’s, wateroverlast, droogte en hittestress in beeld. Ook doen ze aanbevelingen om de weerbaarheid van de provincie te vergroten.
  • Pilot Meerlaagsveiligheid Marken: In het voorjaar van 2013 zijn verschillende partijen samen een eerste verkenning gestart naar de kansrijkheid van het concept meerlaagsveiligheid voor het eiland Marken. Deze verkenning maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma. Op basis van de verkenning hebben de partijen in de zomer van 2013 tijdens een regionaal bestuurlijk overleg besloten om te beginnen met een MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Hierin zijn de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid op Marken verder onderzocht.