Wat is de wettelijke context?

In de tabel hieronder is met sterren aangegeven of de bescherming van vitale en kwetsbare functies in wetgeving is vastgelegd:

  • * betekent dat er een wettelijke basis is.
  • ** betekent dat er een afgeleide wettelijke basis is, bijvoorbeeld vanuit de Wet Milieubeheer, een rapportageplicht of iets dergelijks.
  • *** betekent dat er geen wettelijke basis is.
Overzicht van de bescherming van vitale en kwetsbare functies.
Sector Wetgeving Bijzonderheden Focus DPRA
Energie | Elektriciteit* Elektriciteitswet (art. 16) à generieke bescherming tegen invloeden van buitenaf Focus ligt vooral op nieuwe netten, inclusief schakelpunten. (overstroming)
Energie | Aardgas* Gaswet (art. 10) à generieke bescherming van het netwerk tegen invloeden van buitenaf Moeilijk preventief te beschermen vanwege omvang. Maatregelen zijn gericht op crisisbeheersing (bij overstroming)
Energie | Olie** Geen wettelijk kader Volgens BRZO 2015 moeten deze bedrijven de analyse van het overstromingsrisico in de veiligheidsrapporten opnemen en maatregelen treffen om het risico te beperken. Voorkomen milieuramp staat in de milieuvergunning (die door BV wordt afgegeven). Focus ligt op het voorkomen van een milieuramp (crisisbeheersing)
Telecom/ICT | Basisvoorzieningen voor communicatie om te kunnen reageren bij een calamiteit*** Geen wet of regelgeving. JenV is zelf eigenaar van deze infrastructuur Voor het merendeel van de infrastructuur (waaronder zendmasten) geldt dat dit zich al voor een lange periode op dezelfde locaties bevindt en dat lokale afstemming over adaptieve maatregelen niet aan de orde is. Voor eventuele nieuwe infrastructuur is aandacht voor ruimtelijke adaptatie mogelijk wel van belang.
Telecom/ICT | Publiek netwerk* Telecommunicatiewet (art. 11a) à passende technische en organisatorische maatregelen om continuiteit te borgen Vooral gericht op crisisbeheersing. Vanuit de dreiging voor overstroming liggen deze assets vaak op overstromingsgevoelige locaties, zonder aandacht vanuit wet en regelgeving
Waterketen | Afvalwater** Geen wettelijk kader. In het bestuursakkoord water is opgenomen dat gemeenten en waterschappen vanuit de eigen infrastructuur bij grote overstromingen in beeld brengen. In het kader van DPRA worden de gevolgen van klimaatverandering op deze assets beschouwd
Waterketen | Drinkwater* Drinkwaterwet In de redeneerlijn met beleidsuitgangspunten wordt gewerkt vanuit het conceptuele kader van Meerlaagsveiligheid. Afhankelijk van de betreffende locatie en de kwetsbaarheid daarvan, kunnen alle lagen vanuit Meerlaagsveiligheid een rol spelen bij het vergroten van de klimaatrobuustheid van de assets
Gezondheid** Geen wettelijk kader. Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk om zich voor te bereiden op rampen en crises, waterrobuustheid kan hier deel van uitmaken. Zij dienen hiertoe crisisplannen te maken, waarin zij de handelswijze in geval van crisis beschrijven en de gevolgen voor de zorgcontinuïteit Ambitie ligt bij crisisbeheersing. Bij nieuw- of verbouw kunnen preventieve klimaatmaatregelen worden getroffen
Keren en beheren oppervlaktewater: gemalen*** Geen wettelijk kader. Vanuit DPRA en de richtlijn overstromingsrisico’s wordt in algemene zin rekening gehouden met de eigen assets. Dit kan per waterschap verschillen Maatregelen zijn vooral adaptief
Transport: hoofdinfrastructuur*** Geen wettelijk kader. Wel wordt in SLA’s uitgegaan van overeengekomen beschikbaarheid van netwerken Zowel ProRail als RWS zijn bezig om de stresstesten uit te voeren en interne risicodialogen te voeren
Chemisch en Nucleair | Chemie** Geen wettelijk kader. In het BRZO 2015 en RRZO 2016 is vastgelegd dat hogedrempel bedrijven een analyse van het overstromingsrisico in de veiligheidsrapportage moeten opnemen Overstromingsrisico’s voor chemische bedrijven zijn vooral relevant door de ligging bij havens Focus ligt op het nemen van maatregelen op eigen terrein om de risico’s te beperken
Chemisch en Nucleair | Nucleair* Kernenergiewet Focus ligt op adaptieve ruimtelijke maatregelen. Initiatief ligt bij de nucleaire organisaties zelf
Chemisch en Nucleair | Infectueuze stoffen/ genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)*** Vastgesteld is dat laboratoria een verwaarloosbaar risico vormen voor mens en milieu. Een en ander is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Ook kan gebruik worden gemaakt van een WHO richtlijn voor laboratoria Focus ligt op risicobeperking