Wat is de rol van veiligheidsregio’s?

De veiligheidsregio’s hebben geen formele rol bij het klimaatbestendig en waterrobuust maken van vitale en kwetsbare functies. Wel spelen ze een belangrijke rol bij het uitwisselen van kennis en informatie. Vanuit het Veiligheidsberaad hebben ze de opdracht gekregen om uiterlijk in 2020 impactanalyses uit te voeren. Met deze analyses brengen ze in beeld welke effecten overstroming en ernstige wateroverlast hebben op crisisbeheersing. Dat doen ze voor zichzelf, om te weten welke vitale en kwetsbare functies tijdens een overstroming of andere noodsituatie nog werken. Daarnaast kan de impactanalyse belangrijke input leveren voor gesprekken over vitale en kwetsbare functies tussen het Rijk, decentrale overheden en de beheerders van vitale en kwetsbare functies. Uit twee pilots in Gelderland en Limburg bleek dat het veel oplevert als je informatie uit de impactanalyse uitwisselt met de veiligheidsregio en ze zo betrekt bij het klimaatbestendig en waterrobuust maken van vitale en kwetsbare functies.