Gouda Stevige Stad

De bodem daalt in de binnenstad van Gouda. Dat heeft grote gevolgen voor de historische gebouwen die er staan. Ook andere steden hebben te maken met dit probleem. Welke oplossingen werken goed? Hoe kunnen eigenaar-bewoners goed worden ondersteund? Hierover wordt kennis verzameld in dit project.

Doel van het project

Centraal in het project staat het delen van kennis en ervaring met andere steden en gebieden die te maken hebben met bodemdaling. Hiermee draagt Gouda bij aan het vinden van oplossingen voor klimaatadaptatie in relatie met bodemdaling. Het project sluit aan bij de Coalitie Stevige Steden die zich onder de vlag van het platform Slappe Bodem richt op het versterken van complexe en innovatieve projecten op het gebied van stedelijke bodemdaling in Nederland.

De uitvoering

Er komt een kennisloket voor pandeigenaren. Zij kunnen hier terecht met vragen over funderingsherstel, isolatie, het aanpassen van de eigen riolering, cultuurhistorische onderwerpen en de energietransitie. Een onderzoek naar huidige en toekomstige hoogteverschillen brengt in beeld welke ontwikkelingen zich in de toekomst zullen voordoen. Op basis daarvan kan een aanpak worden ontwikkeld voor het omgaan met de eventuele overlast van hoogteverschillen.

Gouda verlaagt het grond- en oppervlaktewaterpeil in de lage delen van de binnenstad. De effecten hiervan worden gemonitord. De resultaten van de monitoring zijn openbaar en bij voorkeur ‘realtime’ online in te zien.

Om verdere toename van kosten en overlast van bodemdaling af te wenden moet kennisontwikkeling, innovatie en kennisverspreiding in een stroomversnelling worden gebracht. Dit gebeurt door de oprichting van het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. In dit centrum komen bestuurders en professionals samen om te werken aan oplossingen. Ook kunnen individuele bewoners bij dit centrum terecht voor informatie en advies.

Initiatiefnemers: Gemeente Gouda en Hoogheemraadschap van Rijnland
Start- en einddatum: 1 juli 2021 – 31 december 2027