Hitte-adaptatie

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met (extreem) hete dagen. Een trend die zich door klimaatverandering voorlopig zal voortzetten met alle gevolgen van dien. Samen Klimaatbestendig en partners werken aan de doorontwikkeling van een geïntegreerde aanpak om de risico’s van hitte beter in beeld te krijgen en te beperken. We nemen hierbij drie domeinen mee: gebied (de ruimtelijke omgeving), gebouw (de gebouwde omgeving) en gezondheid. Zo richten we ons allereerst op de bescherming van mensen die kwetsbaar zijn voor hitte.


Foto: Shutterstock

Gevolgen van hitte

De gevolgen van hitte kunnen ernstig zijn, vooral voor de gezondheid van kwetsbare groepen zoals 75-plussers, mensen met een psychische en/of somatische beperking en jonge kinderen. Maar hitte heeft meer ongewenste effecten, zo verstoort het onze nachtrust en arbeidsproductiviteit. Daarnaast heeft hitte gevolgen voor het drink- en oppervlaktewater en de infrastructuur.

Aandacht voor hitte en kennisvragen

Om tot een zo goed mogelijke hitte-aanpak te komen hebben we in 2020 een enquête uitgezet en een belronde gedaan bij beleidsmedewerkers van gemeenten. We wilden zo een beeld krijgen welke aandacht hitte krijgt en welke kennisvragen hierbij leven. De resultaten hiervan lees je in dit artikel.

CoP Hitte

Sinds het voorjaar van 2022 faciliteert Samen Klimaatbestendig samen met het Klimaatverbond de Community of Practice (CoP) Hitte. De CoP Hitte is een landelijk netwerk dat decentrale overheden informeert en inspireert bij de ontwikkeling van beleid voor hitte-adaptatie.

In de CoP Hitte bekijken we hitte-adaptatie vanuit de menselijke kwetsbaarheid voor hitte. Kwetsbaarheid vanwege gezondheid, huisvesting en leefomgevingen. Kortom: gebied, gebouw, gezondheid. Tijdens digitale bijeenkomsten delen deelnemers kennis, praktijkervaringen, nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. Daarbij denken we samen na over oplossingen voor hittestress. Eens per maand vindt er een online themabijeenkomst plaats, waarbij externe deskundigen een specifiek hittethema belichten.

De digitale bijeenkomsten vinden iedere 14 dagen plaats op de donderdag, van 15:30 tot 16:30 (of tot 17:00 in geval van een themabijeenkomst). De webinars van de themabijeenkomsten zijn later terug te kijken. Van elke bijeenkomst wordt ook een verslag gemaakt – handig als je er een keer niet bij kunt zijn.

Geplande webinars 2023

2 maart: de eerste themabijeenkomst was op 2 maart en ging over het recente NKWK-onderzoek: ‘Hitte in de bestaande woning 2.0’. Bekijk het webinar terug.

13 april: over lokale hitteplannen. Tientallen gemeenten hebben inmiddels een lokaal hitteplan dat van kracht gaat bij een hitteperiode. Wat zijn de ervaringen bij de start van dit plan en bij de jaarlijkse doorontwikkeling? Bekijk het webinar terug.

11 mei: Portland revisited en voorbereidingen voor Code Rood in Nederland. Vorig jaar hebben we contact gezocht met Portland in de VS, om te leren van hun ervaringen met een extreme hittegolf, die temperaturen bereikte tot 46°C in juni 2021. Hoe hebben zij hun lessen in 2022 toegepast. Wat hebben zij daarvan geleerd? En hoe staat het met de voorbereidingen op een Code Rood-situatie voor hitte in Nederland?

8 juni: over de menukaart Hitte. 10 gemeenten doen dit voorjaar mee aan de pilot van de Menukaart Hitte. Het doel is om met de menukaart de integrale hitte-aanpak op gemeentelijk niveau verder te brengen. In dit webinar delen we de ervaringen.

Naast de ‘eigen’ bijeenkomsten is community manager Madeleen Helmer ook beschikbaar voor presentaties over hitte op externe bijeenkomsten. Aanmelden voor de CoP Hitte en in contact komen kan via madeleen@samenklimaatbestendig.nl.

Themapagina Hitte

Op de themapagina ‘Hitte’ is van alles te lezen over de impact van hitte en de maatregelen die je kan nemen. We laten inspirerende voorbeelden zien van zowel maatregelen als samenwerkingen.

Heb jij een vraag over hitte-adaptatie? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Madeleen Helmer, onze community manager hittestress en gezondheid: info@samenklimaatbestendig.nl.

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nóg beter inspelen op de behoeften. Heb jij interesse in hittestress en gezondheid? Meld je aan.


Lees het klimaatverhaal