NKWK-onderzoeken 2023

In 2023 heeft het consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad vijf onderzoeken uitgevoerd. Op deze pagina vind je meer informatie over deze onderzoeken.

Hitte

Hitte wordt een steeds groter probleem in onze gebouwde omgeving. Langere hitteperiodes zorgen ervoor dat woningen opwarmen en in de nacht niet genoeg kunnen afkoelen. Daarom heeft een consortium van TAUW, Hogeschool van Amsterdam, RHDHV, Sweco en RIVM de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar hitte in de woning. Het resultaat is een handreiking over hitte in bestaande gebouwen. In 2021 en 2022 zijn de eerste twee versies van deze handreiking ontwikkeld. In 2023 is de laatste en definitieve versie van deze handreiking gepubliceerd.

Kennisbank Groenblauwe Netwerken

Groenblauwe Netwerken is een kennisbank met informatie over groenblauwe adaptatiemaatregelen voor bebouwd gebied. De website is bedoeld voor iedereen die in de praktijk aan aantrekkelijke en gezonde steden werkt. In 2023 is de hele website in een nieuw jasje gestoken. Je vindt er informatie over de werking, effectiviteit en voordelen van de 20 populairste groenblauwe maatregelen. Nieuw op de website is het onderdeel Samenwerken. Hier vind je inspiratie voor nieuwe vormen van samenwerken met verschillende stakeholders. Ook is er in 2023 een rekenhulp voor waterberging bij nieuwbouw en herontwikkelingen aan de website toegevoegd, en zijn er nieuwe voorbeelden en onderzoeken toegevoegd. Verder staan er sinds 2023 voor het eerst vier geëvalueerde praktijkonderzoeken op.

Stedelijke waterkwaliteit, klimaat en adaptatie

In het veld van klimaatadaptatie groeit het besef dat ook de kwaliteit van water in de stad door klimaatverandering meer aandacht vraagt. Dit onderzoek is een verdere verdieping van de onderzoeken in 2021 en 2022. Partijen kunnen nu nog beter op een gestandaardiseerde manier vaststellen welke gevolgen klimaatverandering en adaptatiemaatregelen hebben op de stedelijke waterkwaliteit. Zo heeft het consortium de tool ‘Gebruiksfuncties en Grenswaarden Water en Klimaat’ ontwikkeld. Deze tool helpt je om voor verschillende gebruiksfuncties van een watersysteem te bepalen binnen welke grenzen de kwaliteit van het water goed blijft en wat je kunt doen om het watersysteem veerkrachtiger te maken.

Wateroverlast en overstromingen

In 2022 heeft een consortium van HKV, Deltares, Sweco, Royal HaskoningDHV en De Waterwerkers een methode ontwikkeld om inzichtelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn van een uitzonderlijk extreme regenbui, zoals die in juli 2021 in Limburg. Deze methode hebben ze daarna ook uitgewerkt tot een handreiking voor bovenregionale stresstesten. In 2023 heeft het consortium de methode verder uitgebreid met input voor de risicodialoog, omdat het lastig blijkt om te bepalen welke maatregelen wanneer nodig zijn en waarom. Ook heeft het consortium onderzoek gedaan naar de onderbouwing van de extreme neerslaggebeurtenissen in juli 2021 op basis van de nieuwste klimaatscenario’s.

Water en bodem sturend

Water en Bodem moeten meer sturend worden in de ruimtelijke ordening, zo staat in de Kamerbrief Water en Bodem Sturend (november 2022) van minister Harbers. Dat is een mooie ambitie op papier. Maar het is nog lastig om water en bodem sturend in de praktijk te brengen. Daarom hebben in 2023 verschillende partijen samen vanuit NKWK-KBS het Water en Bodem Sturend (WBS) Kennisnetwerk gevormd. Dit netwerk bestaat uit zzp’ers, medewerkers van adviesbureaus, Rijkswaterstaat, het ministerie van IenW, Deltares, WenR, provincie Zuid-Holland en waterschap Vallei en Veluwe. De resultaten van dit kennisnetwerk zijn verwerkt in een notitie (pdf, 1.3 MB), een rapport met een gereedschapskist (pdf, 1.9 MB) en een praatplaat (jpg, 3.1 MB). Een van de essenties is dat de betekenis van water en bodem sturend moet doordringen tot alle mensen die betrokken zijn in ruimtelijke processen en dat zij al doende moeten ervaren dat ‘water en bodem’ ze veel te bieden heeft.