Financiering

Ben je betrokken bij een project klimaatadaptatie en zoek je naar mogelijkheden om dit te financieren? De manier waarop je klimaatadaptatie kunt financieren is afhankelijk van je doel, de opgave en je doelgroep. Op deze pagina vind je een overzicht van pagina’s, websites en andere bronnen die antwoord kunnen geven op verschillende vragen over de financiering van klimaatadaptatie.

Infographic financiering klimaatadaptatie

Zoek je naar mogelijkheden om een project klimaatadaptatie te financieren? Dan kan de infographic Financiering Klimaatadaptatie je daarbij op weg helpen. Deze infographic van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengt een groot deel van de bestaande kennis en instrumenten over de financiering van klimaatadaptatie bij elkaar. Het hulpmiddel bestaat uit drie stappen: kosten en baten, de financiering van klimaatadaptatie, en slim combineren en meekoppelen.

Waar kun je financiële steun aanvragen?

Voor klimaatadaptatie kun je als decentrale overheid verschillende subsidies aanvragen. Zo kon je tot eind 2023 van het Rijk een bijdrage krijgen via de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Meer over hoe het Rijk decentrale overheden verder steunt, lees je op de pagina Stimuleren en faciliteren. Verder kun je financiële steun krijgen vanuit de EU en vanuit provincies. Hieronder lees je welke subsidies je kunt aanvragen bij provincies en hoe je met behulp van de EU-subsidiewijzer te weten komt welke Europese subsidies je kunt aanvragen voor klimaatadaptatie.

Financiële steun vanuit de provincie

Via de pagina Provincies kun je lezen hoe de provincies decentrale overheden ondersteunen. Veel provincies bieden ook subsidies of andere financiële steun:

 • Bij de provincie Noord-Brabant kun je een aanvraag indienen voor een bijdrageregeling van projecten klimaatadaptatie.
 • Bij de provincie Zeeland kun je een subsidie aanvragen als je een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendig wilt maken.
 • Ook de provincie Gelderland heeft een subsidie voor toekomstbestendige bedrijventerreinen: voor ondersteuning van het proces en voor maatregelen.
 • Bij de provincie Overijssel kunnen gemeenten en waterschappen subsidie aanvragen voor projecten klimaatadaptatie.
 • De provincie Utrecht stelt voor gemeenten een subsidie beschikbaar voor klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen.
 • De provincie Zuid-Holland heeft € 1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld om klimaatmaatregelen te versnellen. Deze subsidie kan onder meer worden aangevraagd door werkregio’s, gemeenten en waterschappen.
 • Gemeenten in de provincie Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen voor uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie. Vanaf 1 november 2022 geldt voor hen de nieuwe subsidieregeling.
 • De provincie Drenthe heeft bijgedragen aan de subsidie Klimaat Actief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Financiële steun vanuit Europa

Ook vanuit de EU zijn er subsidies beschikbaar voor klimaatadaptatie. In de EU Wijzer vind je antwoord op ruim honderd vragen over Europese subsidies die te maken hebben met water en klimaat. De EU Wijzer helpt je als je wilt weten welke Europese subsidies er zijn en waar je openstaande calls for proposals vindt. Je kunt er ook heel handig zoeken op thema. De belangrijkste praktische informatie vind je onder ‘Aan de slag in Europa’.

Hoe krijg je inzicht in kosten en baten van klimaatadaptatie?

Wil je voor een project inzicht krijgen in de kosten en baten van klimaatadaptatie? Of wil je meer weten over schadekosten door klimaatverandering? Er zijn verschillende hulpmiddelen die je daarvoor kunt gebruiken:

 • In de keuzehulp op dit kennisportaal vind je verschillende hulpmiddelen die inzicht kunnen geven in kosten en baten van klimaatadaptatie. Zo geeft de Klimaatschadeschatter een schatting van de schadekosten als je geen maatregelen neemt. En de Infographic maatregelen klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving geeft inzicht in kosten en baten van adaptatiemaatregelen.
 • Een handig overzicht biedt de infographic Financiering klimaatadaptatie van RVO. De eerste stap in deze infographic is het onderdeel kosten en baten. Je vindt hier voorbeelden van de kosten van klimaatverandering en de baten van klimaatadaptatie. Daaronder staat een overzicht van hulpmiddelen, zoals de Klimaateffectatlas, de Klimaatschadeschatter en de TEEB-stad tool.
 • Om inzicht te krijgen in de investeringskosten van klimaatadaptatie kun je ook de methode van Arcadis en &Flux toepassen. Zij hebben voor negen binnensteden in beeld gebracht hoeveel het kost om zowel in de bestaande ruimte als bij nieuwbouw te investeren in klimaatadaptatie. Arcadis, The Positive Lab en Rebel hebben in het rapport Klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving voor de Metropoolregio Amsterdam verkend wat de kosten en baten zijn om de bebouwde omgeving klimaatbestendig in te richten. Nelen&Schuurmans heeft in het onderzoek Klimaatadaptatie bestaande stad voor de provincie Zuid-Holland uitgezocht wat in stedelijk gebied de kosten en baten van klimaatadaptatie zijn per wijktypologie. Dit onderzoek laat onder andere zien hoeveel er geïnvesteerd moet worden om stedelijk gebied in Zuid-Holland klimaatadaptief te maken.
 • Wil je weten hoeveel schade er de afgelopen jaren is veroorzaakt door extreem weer? Bijvoorbeeld door droogte, natuurbranden of neerslag? De Klimaatschademonitor kan je daar inzicht in bieden.

Wil je inwoners of bedrijven informeren over financiering?

Wil je inwoners of bedrijven vertellen welke subsidies of andere vormen van financiering er bestaan om adaptatiemaatregelen te nemen? Of wat ze kunnen doen om de kosten van schade door extreem weer zoveel mogelijk te beperken? Als gemeente, provincie of waterschap kun je daarvoor natuurlijk je eigen financiële prikkels onder de aandacht brengen.

Financiële prikkels

Ben je op zoek naar manieren om inwoners met een financiële prikkel te stimuleren tot klimaatadaptatie? De beleidsmixer helpt je om financiële prikkels slim in te zetten. Ook de kennis en ervaring die is opgedaan in de Pilots financiële prikkels kan je op weg helpen: wat is er naast een goede communicatie nodig om zo’n prikkel goed te laten werken? Je kunt hier ook lezen hoe kennis over gedrag het gewenste effect van een financiële prikkel kan vergroten. Verder vind je in het kennisdossier Inwoners stimuleren veel tips en voorbeelden.

En wil je inwoners of ondernemers meer vertellen over de financiering van klimaatadaptatie of over het beperken van schadekosten? Dan kunnen de volgende tools handig zijn:

 • Wil je inwoners of ondernemers duidelijkheid bieden over welke schade door extreem weer verzekerd is en welke niet? Dan kan de infographic Verzekerbaarheid Klimaatrisico’s daarbij helpen.
 • Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunnen ondernemers met belastingvoordeel investeren in adaptatiemaatregelen. De online tool van de Milieulijst kan hen daarbij helpen.