Vergroten sponswerking van het bodem- en watersysteem in de regio Utrecht-Zuidwest

De overheden in Utrecht-Zuidwest werken samen in het netwerk ‘Water & Klimaat’. Klimaat(adaptatie) raakt niet alleen overheden. Ook de hulp en kennis van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn belangrijk voor het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de regio.

Doel van het project

Dit project is gericht op het vergroten van de bewustwording en handelingsbereidheid van betrokken partijen. De overheden in Utrecht-Zuidwest willen de sponswerking van het bodem- en watersysteem vergroten en de regio klimaatadaptief maken. Kennis en ervaringen ontwikkelen en delen staan centraal. De werkzaamheden in dit project sluiten aan bij de Regionale Adaptatiestrategie van het netwerk Water & Klimaat.

De uitvoering

Er worden vier ‘demonstratieprojecten’ uitgevoerd. Elk project heeft een eigen karakter en past bij een van de vier landschapstypen in de regio Utrecht-Zuidwest. Samenwerking met bewoners, bedrijven, woningcorporaties en andere betrokkenen staat centraal. Opgedane kennis over financiering, samenwerking, participatie en technische innovatie wordt breed gedeeld.

Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Start- en einddatum: 2022 – 2027