Wijkklimaatmonitoring Groningen

Wat zijn de effecten van het veranderende klimaat? Het instrument ‘Wijkmonitor’ moet bewoners in Groningen daarover informeren.

Doel van het project

Het project moet ervoor zorgen dat bewoners in Groningen zich bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering. Ook de bereidheid om zelf actie te ondernemen en het daadwerkelijk uitvoeren van acties zijn belangrijke doelen in dit project. Het project moet inzicht geven in de effecten van ondernomen acties in relatie tot de verwachte klimaatverandering.

De uitvoering

Het project bestaat uit twee concrete onderdelen. Stap één is het ontwikkelen van een wijkklimaatmonitor voor bewoners. De tweede stap is het uitwerken van een communicatie- en participatietraject, zodat bewoners de monitor daadwerkelijk gaan gebruiken. Het project focust op zeven wijken en dorpen in de gemeente Groningen.

Resultaten

  • Begin 2024 heeft de gemeente Groningen de wijkklimaatmonitor ‘Klimaat in je straat’ gelanceerd. Dit handige hulpmiddel toont op wijk- en straatniveau wat de klimaatrisico’s en kansen zijn en is bedoeld voor professionals én bewoners. Het is een online tool die kaarten van hittestress, wateroverlast en groen op elkaar legt. Aan de monitor worden ook mogelijke acties gekoppeld. Het uiteindelijke doel van dit hulpmiddel is om bewustwording en betrokkenheid bij klimaatadaptatie te vergroten. Daardoor worden bewoners aangemoedigd om actief bij te dragen aan het verduurzamen van hun leefomgeving.

Initiatiefnemer: Gemeente Groningen
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – medio 2024