Stimuleren en faciliteren

Het is een grote uitdaging om Nederland klimaatbestendig te maken en klimaatbestendig handelen te verankeren in beleid en werkprocessen. Om dat te bereiken moet ruimtelijke adaptatie een vanzelfsprekend onderdeel worden van de fysieke activiteiten in stad en land. Dat vraagt om de inzet van veel verschillende publieke en private partijen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie draagt hieraan bij met de ambitie ‘stimuleren en faciliteren’.

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

In november 2018 is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten. Hierin is herbevestigd dat alle Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies eind 2020 de opgaven en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie in beeld hebben gebracht. Daarvoor doorlopen ze een proces van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s. Door dat proces te doorlopen, kunnen ze effectieve maatregelen kiezen voor hun opgaven, zodat ze hun omgeving klimaatbestendig en waterrobuust kunnen inrichten.

Steun van IenW

Om het proces van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s te ondersteunen, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) extra geld ter beschikking gesteld: in totaal € 20 miljoen voor 2019 en 2020. Dit bedrag is bedoeld voor:

  • Procesondersteuning voor decentrale overheden bij de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en het opstellen van uitvoeringsagenda’s.
  • Pilots in de vorm van uitvoeringsprojecten. Op deze pagina lees je meer over de geselecteerde projecten.
  • Pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Op deze pagina lees je meer over de resultaten van de pilots en onderzoeken die gedeeld zijn via de 'Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie'.
  • Kennisontwikkeling en kennisdeling. Kennisontwikkeling gebeurt bijvoorbeeld via de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). En kennisdeling gebeurt bijvoorbeeld via dit Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en via Samen Klimaatbestendig.

Daarnaast is in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afgesproken dat de minister van IenW een financiële impulsregeling voorbereidt, waarmee ze de versnelling van de uitvoering van adaptatiemaatregelen door decentrale overheden wil ondersteunen. Op deze pagina lees je meer over de impulsregeling.

Andere stimuleringsinstrumenten

Naast de financiële steun van IenW blijven de volgende instrumenten uit het Stimuleringsprogramma 2015-2022 van kracht: