Praktijkgericht onderzoek

Ben je student en geïnteresseerd in praktijkgericht onderzoek? Of ben je een organisatie en wil je graag met hogescholen samenwerken aan experimenteel of innoverend onderzoek? Op deze pagina vind je verschillende lectoraten die onderzoek doen op het gebied van klimaatadaptatie, en die daarvoor graag de samenwerking opzoeken met organisaties en studenten.

Mis je een lectoraat in dit overzicht? Laat het ons weten, dan voegen we die toe!

Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Op welke manier kunnen communicatie en gedragscampagnes mensen motiveren om samen een duurzame samenleving te realiseren? In het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society aan de Hanzehogeschool Groningen werken studenten, docenten, onderzoekers, overheid, burgers en bedrijven samen om die vraag te beantwoorden. De missie van het lectoraat is: "Door middel van (praktijkgericht) onderzoek naar communicatie- en gedragsinterventies bijdragen aan de totstandkoming van een duurzame samenleving". Met deze interventies wil het lectoraat de urgentie van klimaatverandering benadrukken, mensen bewustmaken over hun eigen carbon footprint, en ze helpen om een duurzamer leven te leiden.

Meer weten?

Op de website van de Hanzehogeschool Groningen vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren

Voor de transities in antwoord op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en schaarste van grondstoffen is een gezamenlijke visie nodig voor een duurzame toekomst. Maar hoe kom je bij zo’n samenhangende visie waar iedereen achter staat? En hoe ga je om met kortetermijnbelangen die daarmee in conflict zijn? Het lectoraat Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren aan Hogeschool Van Hall Larenstein draagt bij aan collectieve transitieprocessen voor een duurzame toekomst. Het lectoraat doet onderzoek naar processen van communicatie, participatie en sociaal-ecologisch leren in regionale, nationale en internationale contexten. Daarbij richt het lectoraat zich op kenniscreatie, participatief bestuur en sociale dialoog in open innovatiesystemen zoals ‘Living Labs’. Daarin werken de private sector, kennisinstellingen, burgers en de overheid samen.

Meer weten?

Op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Duurzaam water in de Omgevingswet

Eén van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet (OW) is dat overheden en private partners nu echt integraal moeten gaan werken aan de duurzame ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Het lectoraat Duurzaam water in de Omgevingswet aan Hogeschool Van Hall Larenstein wil bijdragen aan een stevige verankering van de wateropgave in de Omgevingswet. Daarvoor werkt het lectoraat intensief samen met het Waterschap Vallei en Veluwe. Lector Paul van Eijk is bij dat waterschap ook verantwoordelijk is voor het veranderprogramma Implementatie Omgevingswet. Binnen het lectoraat werken opdrachtgevers, overheden, docenten en studenten vanuit verschillende disciplines samen.

Meer weten?

Op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

De bodem kan bijdragen aan een oplossing voor verschillende opgaven, zoals de biodiversiteit die afneemt, waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief), klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en de voedselproductie voor een groeiende wereldbevolking. De bodem is de basis voor kringlooplandbouw en de spil voor een weerbaar teeltsysteem dat bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De focus van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer aan Aeres Hogeschool ligt op de thema’s ‘integrale aanpak en maatwerk’, ‘bodemverdichting’, ‘kringlopen’ en ‘verbinding met het onderwijs’.

Meer weten?

Op de website van Aeres Hogeschool vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Duurzame Watersystemen

Door intensivering van de landbouw, groei van de bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan door vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Duurzame Watersystemen aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Via praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Voorbeelden van projecten zijn Klimaatadaptieve bedrijventerreinen, Burgerparticipatie bij klimaatadaptatie en Klimaatrobuust waterbeheer Oost-Frieze zandgronden.

Meer weten?

Op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Gezonde Stad

Binnen het lectoraat Gezonde Stad aan de Hanzehogeschool Groningen staat de invloed van de fysieke en sociale leefomgeving op leefstijl en gezondheid van stadsbewoners centraal. Het lectoraat wil combinaties van fysieke en sociale interventies en meetinstrumenten ontwikkelen die echt werken in de praktijk. Dit wil ze doen in samenwerking met allerlei partijen, inclusief de stadsbewoners om wie het gaat.

Meer weten?

Op de website van de Hanzehogeschool Groningen vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat International Water Technology

In grote delen van de wereld is de toegang tot voldoende en veilig water een uitdaging. Een uitdaging die door verstedelijking, de toenemende wereldbevolking en klimaatverandering toeneemt. Het lectoraat International Water Technology aan Hogeschool Saxion bundelt kennis en ervaring van de volgende vakgebieden:

  • Watertechnologie: drinkwater, industriewater en afvalwater
  • Deltatechnologie, vooral waterbeheer
  • Water governance

De studenten in dit lectoraat voeren toegepast onderzoek uit om inzicht te krijgen in de technologische en economische waarde van water. Met dit onderzoek dragen ze bij aan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzame watertechnologie en duurzaam waterbeheer. Voor de ‘City of the Future’ is het doel om tot een integraal ontwerp van de hele watercyclus te komen waarin optimaal watergebruik gecombineerd wordt met maximale terugwinning van energie en nutriënten en gegarandeerde waterkwaliteit en -veiligheid. Eén van de onderzoeksgroepen houdt zich bezig met de realisatie van de ‘Klimaatbestendige of Klimaatadaptieve Stad’ (Climate Resilient Cities).

Meer weten?

Op de website van Hogeschool Saxion vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Klimaatgeletterdheid

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen in de klimaattransitie, moeten professionals goede basiskennis hebben over klimaat en klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk dat ze gegevens over klimaatverandering kunnen interpreteren én dat ze deze informatie ook kunnen vertalen naar een duidelijke boodschap voor een breed publiek. Het lectoraat Klimaatgeletterdheid aan de Hogeschool van Amsterdam heeft als doel om de klimaatgeletterdheid van professionals, bestuurders en burgers te vergroten. Het lectoraat werkt samen met de HvA-lectoraten Water in en om de Stad, Psychologie voor een Duurzame Stad, Visual Methodologies en verschillende bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheden.

Meer weten?

Op de website van de Hogeschool van Amsterdam vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

Het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen aan de HAS Hogeschool onderzoekt hoe we een klimaatrobuust landschap kunnen realiseren. Daarbij kijkt het lectoraat ook naar hoe landbouw en natuur een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de waterkwantiteit en -kwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit. Het natuurlijke bodem-watersysteem wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Omdat landbouw een belangrijke rol speelt in het klimaatrobuuste landschap, ligt de focus voor een groot deel op toekomstbestendige landbouwvormen. Het lectoraat bestaat uit drie onderzoekslijnen: landschappelijke inpassing en teelttechnieken, klimaatrobuuste landbouw en waterkwaliteit en biodiversiteit.

Meer weten?

Op de website van de HAS Hogeschool vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Management of Forested Landscapes

Het lectoraat Management of Forested Landscapes aan Hogeschool Van Hall Larenstein wil het landschap opnieuw vergroenen door klimaatslim ecosysteembeheer te ontwikkelen in delta's en de aanvoersystemen daarvan. De focus ligt daarbij op het boslandschap. Systemen op basis van bos en bomen vormen een belangrijke bron voor de voedselproductie en voeding. Het lectoraat werkt samen met ondernemers, overheden, kennisinstellingen en de maatschappij om gedeelde waarde te genereren met een zo groot mogelijke impact en tegelijk zo weinig mogelijk sociale, economische en ecologische risico's. Eén van de onderzoeksprojecten van dit lectoraat is FARM LIFE. Dit project heeft als doel om een omgeving te creëren die de overgang van conventionele monoculturen naar klimaatbestendige bosbouw direct mogelijk maakt.

Meer weten?

Op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer

Organische stof in de bodem helpt om bodemerosie en overstromingen te voorkomen en kan een rol spelen bij de beperking van klimaatverandering. In veel bodems in Europa neemt organisch materiaal sterk af. Dit vormt één van de grootste bedreigingen voor het milieu, vooral in veengebieden. Het lectoraat Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein wil een alternatieve klimaatbestendige landbeheerstrategie ontwikkelen. Het doel hiervan is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de functionaliteit en veerkracht van landbouwbodems te verhogen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar veengronden.

Meer weten?

Op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad aan de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe mensen komen tot duurzaam gedrag. Bij de onderzoeksprojecten staan vraagstukken rondom duurzaam gedrag in grote steden centraal. Steden worden geconfronteerd met complexe transitie-opgaven, zoals de circulaire economie, de energietransitie en duurzame mobiliteit. Wanneer zijn mensen bereid om bij dit soort grote transities hun gedrag te veranderen? En hoe bevorder je dit?

Eén van de publicaties van dit lectoraat is Samen naar een klimaatbestendige omgeving (april 2020). Verder ligt de focus in het lectoraat voor een groot deel op de thema’s circulaire economie en klimaatmitigatie.

Meer weten?

Op de website van de Hogeschool van Amsterdam vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Ruimtelijke Transformatie – Water

Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water aan de Hanzehogeschool Groningen werkt er hard aan om de stedelijke leefomgeving te verduurzamen. Binnen het lectoraat worden climate cafés gehouden en testen gedaan op werkelijke schaal om problemen en oplossingen te analyseren. Het lectoraat deelt onderzoeksresultaten internationaal, zoals via www.climatescan.nl. Ook werkt het nauw samen met verschillende Nederlandse en internationale universiteiten en hogescholen, en met de private en publieke sector.

Meer weten?

Op de website van de Hanzehogeschool Groningen vind je meer informatie over dit lectoraat.

Lectoraat Sustainable River Management

Het veranderende klimaat zorgt voor onzekerheid voor het beheer van onze watervoorziening en -bescherming. Het lectoraat Sustainable River Management aan de HAN University of Applied Sciences richt zich op de vraag hoe de veerkracht van de grote rivieren en waterkeringen verbeterd kan worden, zodat het rivierengebied veilig en aantrekkelijk kan blijven. Daarbij ligt de nadruk op herstel van de ecologie door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Centrale thema’s binnen dit lectoraat zijn: 'nature based' benaderingen, adaptief deltamanagement, assetmanagement en meerlaagsveiligheid.

Meer weten?

Op de website van de HAN vind je meer informatie over dit lectoraat.