Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een plan van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken. Het doel van het plan is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen aan de ambities in dit plan en hebben zich daarvoor ook verenigd in werkregio's.

Ben je benieuwd wie de mensen zijn die de overheden aansturen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie? Ga dan naar het overzicht van DPRA-bestuurders. Hier vind je de leden van de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie en de bestuursvoorzitters van de verschillende werkregio's.

Zeven ambities

Het Deltaplan is opgebouwd volgens zeven ambities. Hieronder zie je per ambitie een korte omschrijving. Op het Kennisportaal staan hulpmiddelen om met deze ambities aan de slag te gaan.

Kwetsbaarheid in beeld brengen

Hoe kwetsbaar zijn onze steden, dorpen en buitengebieden voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen? Om de kwetsbaarheden in beeld te krijgen, was het de bedoeling dat alle overheden uiterlijk in 2019 een klimaatstresstest hadden uitgevoerd. Zo’n klimaatstresstest bestaat uit testen voor de vier klimaatthema’s: wateroverlasthittedroogte en overstroming. Op de pagina Klimaatstresstest vind je uitgebreide informatie over wat een stresstest is. De bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest helpt je bij het uitvoeren van een stresstest. Daarnaast zijn er door verschillende partijen ook andere hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Klimaateffectatlas. De monitorkaart stresstesten geeft een overzicht van uitgevoerde stresstesten in Nederland.

Risicodialoog voeren en strategie opstellen

Zijn de resultaten van de stresstest beschikbaar? Dan starten gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat per regio een risicodialoog met alle relevante gebiedspartners. Deze dialoog heeft twee doelen: met de dialoog vergroot je het bewustzijn over hoe kwetsbaar je gebied is voor klimaatextremen. En in de dialoog bespreek je hoe je deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen kunt verkleinen. Op de pagina 'Risicodialoog voeren en strategie opstellen' vind je uitgebreide informatie over wat een risicodialoog is. De Routekaart risicodialoog helpt je bij het voorbereiden, voeren en afronden van de risicodialoog. Daarnaast hebben verschillende andere partijen hulpmiddelen ontwikkeld.

Uitvoeringsagenda opstellen

Uitvoeringsagenda opstellen

Nadat overheden de adaptatiestrategie hebben opgesteld, maken ze een uitvoerings- en investeringsagenda voor hun regio. Hierin staan onder andere afspraken over wie wat gaat doen. Het aantal beschikbare hulpmiddelen bij deze ambitie is tot nu toe beperkt.

Meekoppelkansen benutten

Vaak is het niet efficiënt en niet effectief om alleen voor ruimtelijke adaptatie ‘de straat open te breken’. Dat geldt vooral voor drukke stedelijke gebieden. De komende decennia spelen ook andere grote ruimtelijke opgaven, zoals nieuwbouw, groot onderhoud aan gebouwen, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De inzet van dit deltaplan is om bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de kansen voor een klimaatbestendige inrichting te gebruiken. Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is een pagina ontwikkeld over meekoppelkansen benutten. Daarnaast hebben verschillende partijen hiervoor hulpmiddelen ontwikkeld.

Stimuleren en faciliteren

Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden in stad, dorp en buitengebied. Eén van de ambities daarbij is dat alle betrokkenen hun kennis, instrumenten en ervaringen zoveel mogelijk met elkaar delen. Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen we ruimtelijke adaptatie versnellen. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie voorziet in een aantal instrumenten om dat te bevorderen. Daarnaast hebben ook andere partijen hulpmiddelen ontwikkeld.

Reguleren en borgen

In 2050 moet heel Nederland volgens het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie waterrobuust en klimaatbestendig ingericht zijn. Om dat te bereiken, moet ruimtelijke adaptatie in het beheer, het onderhoud en de inrichting van de leefomgeving geborgd worden. Dat doen de overheid en private partijen via wetten, visies, plannen en standaarden. Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is een pagina ontwikkeld over reguleren en borgen. Daarnaast hebben ook andere partijen hulpmiddelen ontwikkeld.

Handelen bij calamiteiten

Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting kan de schade en overlast door extreme weersituaties beperken, maar nooit helemaal voorkomen. Overheden willen zich beter voorbereiden op calamiteiten die veroorzaakt worden door wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Noodvoorzieningen en snel herstel van vitale en kwetsbare infrastructuur krijgen daarbij speciale aandacht. Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is een pagina ontwikkeld over handelen bij calamiteiten. Daarnaast hebben ook andere partijen hulpmiddelen ontwikkeld.

Animatie

Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie nemen we maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Bekijk de animatie over het Deltaplan.