NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad

Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een stedelijke omgeving en dat aantal neemt toe. Het is daarom belangrijk om steden en de omgeving daarvan klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Wat zijn daarvoor de beste maatregelen? Deze vraag staat centraal bij de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad, één van de 14 onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). Vanuit deze onderzoekslijn wordt kennis ontwikkeld en gedeeld over hoe je het stedelijk gebied en de omgeving klimaatbestendig en waterrobuust kunt inrichten. Hoe dat gebeurt, lees je op deze pagina. Wil je bijdragen aan onderzoeken of aan kennisdeling? Lees dan onderaan de pagina hoe je je hiervoor aanmeldt.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseert deze onderzoekslijn samen met STOWA en Deltares. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert de onderzoeken, met cofinanciering van een onderzoeksconsortium van zo'n vijftien tot twintig kennisinstellingen en adviesbureaus.

Hoe wordt kennis ontwikkeld?

Een onderzoeksconsortium van zo’n 15 tot 20 kennisinstellingen en adviesbureaus ontwikkelt nieuwe kennis voor de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad. Deze instellingen en bureaus voeren in verschillende combinaties diverse onderzoeken uit. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen, hoe je klimaatadaptatie kunt koppelen aan andere transities, en hoe je klimaatadaptatie kunt monitoren. In de afgelopen jaren heeft het onderzoeksconsortium een uitgebreide Kennisagenda NKWK-KBS (pdf, 1.7 MB) opgebouwd, die een belangrijke basis vormt voor het selecteren van nieuw onderzoek. Ook gebruiken ze vragen uit de praktijk voor hun onderzoek, die ze krijgen via het Platform Samen Klimaatbestendig.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoeksconsortium heeft in 2020 zes onderzoeken uitgevoerd. Vier daarvan waren nieuw:

  • Hoe monitor je de klimaatbestendigheid van een stad?
  • Hoe kunnen sociale veerkracht en klimaatadaptatie elkaar versterken?
  • Hoe beoordeel je de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies, en wat is er nodig om ze goed te beschermen?
  • Wat is de invloed van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit?

Daarnaast heeft het consortium gewerkt aan de doorontwikkeling van de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad. Meer over deze onderzoeken van 2020 lees je in een nieuwsbericht hierover. In de rechterkolom van deze pagina vind je de onderzoeksrapporten.

Wil je de resultaten van 2019 bekijken? Ga dan naar het nieuwsbericht over 2019.

Hoe wordt kennis gedeeld?

Sinds 2016 organiseert NKWK vanuit de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad de projectentournee NKWK-KBS. Dit is een tournee langs verschillende klimaatadaptatieprojecten in Nederland. Zo komen vragers naar en aanbieders van kennis bij elkaar en kunnen ze kennis en praktijkervaringen met elkaar uitwisselen. Inmiddels heeft NKWK-KBS projectbezoeken gebracht aan de volgende tien plaatsen: de Twentse Stedenband, Culemborg, Nijmegen, Dordrecht , Alkmaar, Amersfoort, Renkum, Wolvega, Zoeterwoude-Rijndijk en Kampen. De projectbezoeken worden steeds door 75 tot meer dan 100 deelnemers bezocht, en verlopen over het algemeen in een enthousiaste sfeer.

Kenniskranten

In de afgelopen jaren heeft NKWK-KBS vier kenniskranten uitgebracht: Natte Krant (pdf, 1.6 MB), Droge Kost (pdf, 1.7 MB)Heet Nieuws (pdf, 1.8 MB) en Hoog Water (pdf, 11 MB). De eerste kenniskrant is een themanummer over wateroverlast, de tweede over droogte, de derde over hitte en de vierde over overstromingen.

Wil je bijdragen?

Wil je een bijdrage leveren aan de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad? Dan kan dat op twee manieren:

  • Heb je in je gemeente, provincie of waterschap een interessant project gerealiseerd over klimaatadaptatie? En wil je je ervaringen delen met andere professionals of hun vragen stellen over een mogelijk vervolgproject? Meld je dan aan voor een mogelijk projectbezoek: nkwk-kbs@waterenklimaat.nl.
  • Wil je als gemeente, provincie of waterschap bijdragen aan het opstellen of uitvoeren van onderzoek? Meld je dan aan via nkwk-kbs@waterenklimaat.nl.